نقش احزاب سياسي در مقابل دخالت بيگانه‌گان

 

نويسنده: نديم بخشي

براي اين‌که بتوانيم منظور مان را به درستي شرح دهيم، لازم مي‌دانم که توضيح مختصر راجع به تعريف حزب داشته باشيم تا حق مطلب را ادا کرده باشيم.

حزب يک تشکل سياسي که فلسفه وجودي آن اينست که قدرت سياسي را به دست بگيرد.شکل گيري حزب هم به همين منظور است يعني  براي گرفتن قدرت سياسي است.

مهمترين سوالي که مطرح مي‌شود اين است که احزاب قدرتمندي که داراي عناصر حرفه‌اي، توانايي مادي و مالي و پايگاه اجتماعي در درون جامع داشته باشد، اين احزاب قدرتمند مي‌تواند نقش ضد مداخله در مقابل بيگانه‌گان داشته باشد؟پاسخ من بلي است. تحولات سياسي در جوامع تابع دو عامل اساسي مي‌تواند باشد، عوامل داخلي و عوامل خارجي، کشور هايي که دموکراسي در آن به صورت واقعي، نه خيالي نهادينه شده و مشارکت شهروندي نقش اساسي و فيصدي بلندي را ايفا نمايد، در چنين جوامعي اساساً ميزان مداخله بيروني خيلي در سطح پائين قرار دارد، چون نهاد هاي شهروند مدار که در تمامي تصاميم خودشان را سهيم مي‌دانند، پويايي و بالنده‌گي و ميزان شعور سياسي جامعه و احساس مسؤوليت پذيري شهروندان در سطح بلندي قرار دارد که اين امر سبب مي شود تا مداخلات بيروني نتواند باعث شکاف وايجاد مشکل نمايد. در عين حال، در کشور هاي فاقد دموکراسي و جوامعي که فاقد دموکراسي و بدون مشارکت شهروندي استند تصوير طور ديگري است، يعني ميزان دخالت بيگانه‌گان در مقياس جوامع مشارکتي و دموکراسي واقعي نهادينه شده، شکل وارونه دارد يعني سطح دخالت بيروني خيلي بلند است و عوامل داخلي خيلي پائين است، دليل آن هم اين است که امکانات بيگانه‌گان براي دخالت در امور داخلي کشور هاي غير دموکراتيک با استفاده از ابزار هايي چون:

– امکانات مالي گسترده براي خريد خدمات افراد و جريان ها

– امکانات تبليغاتي وسيع و جا افتاده

– بهره برداري از بخش هاي خودفروش اپوزيسيون

– استفاده از شبکه هاي وابسته داخل کشور

– حمايت قدرت هاي بزرگ ديگر وقرار دادن آن ها در کنار خود

موارد فوق مصداق واقعي وضعيت جاري در کشور مان دارد که در مورد نخست يکتعداد خائنيني هستند که در مقابل خيانت به منافع ملي به افراد مافوق کشور هاي بيگانه جاسوسي مي کنند که در مقابل، امکانات مالي گسترده دريافت مي نمايند. رسانه هاي وابسته بدون اين‌که بدانند به نفع بيگانه‌گان فعاليت رسانه يي و تبليغاتي مي نمايند که نمونه هاي زيادي وجود دارد. احزاب و اپوزيسيوني که به نفع خارجي ها فعاليت حزبي مي نمايند. در کنار هم قرار دادن قدرت هاي بزرگ و حمايت آنان در امر پيشبرد اهداف شان. در چنين فضاي ناميمون و ناهنجاري که اصلاً نمي‌دانيم به کدام سمت سو روانيم؟ چه بايد کرد؟ به طور معمول ابزار هاي مقابله با دخالت بيگانه‌گان چند مورد مشخص را مي‌توان پيشنهاد کرد از اين که  ما يک دولت ملي که برخاسته از اراده ملت باشد نداريم و مشروعيت چنين نظامي نيز زير سوال است  ازينرو در حال حاضر توقع نمي‌توان کرد حکومتي که تا گلو غرق در وابستگي بيروني است  بتواند به صورت حداقلي سدي باشد در مقابل دخالت بيگانه‌گان در امور داخلي. برعکس اين حکومت با استفاده از حضور باداران شان دست برزده و هرروز به سرکوب رقباي سياسي خود مي‌پردازد و مي خواهد حاکميت مطلقه نامشروع خود را اعمال نمايد. اين مسؤوليت خطير به احزاب سياسي و نهاد هاي مردم-محور در افغانستان برمي‌گردد که از دخالت بيگانه گان جلوگيري نمايند و بخاطر رهايي از وابستگي سياسي، اقتصادي، نظامي و غيره با شکل گيري اتحاد سياسي احزاب محور و طرح هاي عملي و سازنده براي خود کفايي افغانستان و استفاده از منابع اين کشور ترسيم و روي يک هدف مشترک به توافق برسند.

وضعيت کشور ما در حال حاضر در مقابل دخالت هاي بيگانه

– حکومت ملي نيست و در مقابل خارجي ها بي اعتبار و ضعيف است.

– احزاب سياسي مردمي موجود نيستند که بر عليه دخالت ورزي عمل کنند

– نيروهاي مردمي به شکل سازمان يافته و گسترده ي خود وجود ندارند.

 نتيجه گيري:

در طول قرن ها بيگانه‌گان بر سرنوشت ما تأثير بسزايي داشته اند. اما آيا مي توان فقط قدرت آن‌ها را عامل اين امر دانست؟ به نظر مي رسد که ضعف ما نيز در اين ميان نقش مهمي داشته باشد؛ کشور هاي بيگانه در پي حفظ منافع خود هستند،  براي تأمين آن حاضر نيستند که به استقرار يک دموکراسي واقعي در کشور ما تن در دهند؛ زيرا يک نظام مردم سالار به منافع مردم افغانستان مي انديشد و نه مثل حکومت وطن فروش به منافع خود و دولت هاي حامي آن. وقت آن است که ما با جبران ضعف هاي خود، راه را براي دخالت ورزي بيگانه‌گان سودجو ببنديم ، براي اين منظور نيز به دو عنصر نياز داريم: آگاهي و شجاعت، در سايه اين دو مي توانيم سرنوشت تاريخي خود را به دست گيريم.

فرمول ما: احزاب سياسي سازمان يافته اپوزيسيون از يکسو و نيروهاي اجتماعي سازمان يافته از سوي ديگر يگانه امکان ما براي مقابله با دخالت ضد ملي بيگانه‌گان
است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید