طرح جديد وزارت داخله زودتر عملى شود!

نیرو های امنیتی و دفاعی کشور امروزه در کار تأمین امنیت شهروندان در سراسر کشور مصروف اجرای وظیفه می  باشند. با در نظرداشت وخامت  اوضاع و موجودیت جبهات جنگ در بسیاری از نقاط کشور، قطعات و جزوتام های پولیس ملی ما نیز در این جبهات مصروف تأمین امنیت و جنگیدن با تروریست‌ها اند.

از جانبی هم، برخی از ولایت‌های کشور به کمبود نیروهای پولیس مواجه اند و این امر سبب می‌شود که این ولایت ها گرفتار مشکلات فراوان نه برای تأمین امنیت شان می باشند. یعنی کمبود نیرو سبب شده است که دشمن بتواند به ولسوالی ها وشهر ها رخنه کند و زنده گی مردم ما را به خطر مواجه کند.

وزارت داخله به این شکایت ها گوش داده و اذعان می‌دارد که در شهر کابل و ولایت‌های کشور تعداد بسیاری از نیرو های پولیس در کار تأمین امنیت نماینده گان مردم و مقامات بلند پایه دولتی مصروف هستند.

طبق این گزارش، تنها در شهر کابل به تعداد چهارصد تن از این نیرو ها به عنوان محافظان این مقامات و نماینده گان مردم  گماشته شده اند و این امر سبب کمبود نیروی پولیس در شهر کابل می باشد.

از این روست که آن وزارت تصمیم گرفته است طرحی را ارایه کند که بربنیاد آن شمار این نیرو ها که در کار تأمین امنیت مقامات و نماینده گان مردم مصروف خدمت اند و از کنترول آن وزارت نیز بیرون شده اند، کاهش بدهد و در عوض، از این نیرو ها در تأمین امنیت مردم و مبارزه با ترور و دهشت افگنی استفاده کند.

نماینده گان مردم نیز این نکته را پذیرفته اند و لی ادعا می کنند که مسؤولیت تأمین امنیت آنان نیز به دوش حکومت می باشد.

ما ضمن تأیید این طرح وزارت امور داخله، یاد آور می شویم که شماری از مقامات و نماینده گان مردم کاروانی از نیرو های امنیتی تشکیل داده اند و در شهر گشت و گذار می کنند و حتا برای مردم ایجاد رعب و وحشت می کنند.

شماری هم افراد مسلح شخصی در اختیار دارند که سلاح های آنان در دستگاه وزارت داخله ویا کدام نهاد مسؤول ثبت نیست. این نماینده گان حتا از ثبت رسمی محافظان شخصی شان خود داری می کنند و به این ترتیب، خود قانون را زیر پا می گذارند.

از این است که ما امیدواریم طرحی که از سوی وزارت امور داخله برای تطبیق، ارایه می گردد، جامع باشد و هر چه زودتر عملی گردد و به این بی بند وباری های موجود در به کار گیری نیرو های پولیس یایان داده شود.

استفاده از نیرو های پولیس در کار تأمین امنیت مقامات و نماینده گان مردم یک امر طبیعی است ولی این استفاده باید متعادل باشد تا هم عدالت در این راستا مراعات گردد و هم نیرو های اضافی برای اجرای وظایف به مناطق مورد نیاز به کار گرفته شود.

همچنان امید است که این طرح به گونۀ سرتاسری در تمام ولایت‌های کشور در عمل پیاده شود تا به این ترتیب، نهاد های امنیتی در مرکز و ولایت‌ها به کمبود پرسونل مورد نیاز مواجه نگردند.

با تطبیق این کار و تعمیم آن به ولایت‌های دیگر، هم امور امنیتی پایتخت و ولایت‌ها روبه راه تر می گردد و هم شمار نیرو های امنیتی که از آن ها در امور شخصی استفاده می شود نیز مشخص می شود تا از این امر جلوگیری گردد.

به باور ما این ادعای نماینده گان مردم که می گویند اجرای این طرح نمی تواند بر برقراری امنیت در شهر و ولایت‌ها روبه راه گردد، بی اساس است.

اگر وزارت داخله بتواند این طرح را عملی کند، تا اندازۀ زیادی بر امنیت و جلو گیری از جرم و جنایت در مرکز و ولایت‌ها تأثیر داشته باشد.

ما باور داریم که اگر نیرو های امنیتی در مجموع بتوانند امنیت را در کابل و شهرهای دیگر اعاده کنند، آنگاه شاید نیازی به این همه محافظان اضافی برای مقامات و
نماینده‌گان مردم احساس نشود و آنگاه است که پولیس به کار اصلی اش که برقراری آرامش و مبارزه با جرم و جنایت و برقراری نظم در کشور است، گماشته شده است
.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید