به هويت همه اقوام احترام شود!

توزيع شناسنامه هاي برقي دير هابعد رويدست گرفته شده است. اين سند مي تواند براي هر شهروند افغانستان سند معتبر و بين المللي هم باشد که مشکلات فراوان ما در داخل و خارج از کشور حل خواهد کرد.   اما اين سند داراي چه ويژه گي هايي بايد باشد که بتواند حلال مشکلات مردم ما در همه سطوح باشد؟

واضح است، هر سندي که براي شناسايي هويت شهروندان يک کشور توزيع مي گردد بايد داراي ويژه‌گي‌هايي باشد که بتواند معرف کامل و عام و تام يک شهروند باشد.

اين سند داراي همه مشخصاتي نيز بايد باشد که به فرد تعلق دارد و در آن دين، قوم و مليت آن نيز بايد درج گردد.  البته ويژه گي هاي ديگري چون سن، تاريخ تولد، زبان  محل سکونت دايمي و موقت و شايد درجه تحصيل و نشاني هاي چهره نيز براي اين کار ضروري باشد.

اما برخي از موارد اين مشخصات در کشور ما در معرض گفتمان‌ها و ديالوگ هاي گسترده‌اي قرار گرفته است و از اين رو موافقان و مخالفاني را دارا مي باشد.

اين بحث و فحص ها در خصوص چند و چون درج هويت هاي قومي تباري افراد مي باشد که هم در پارلمان کشور و هم در کابينة دولت مورد گفت و گوهاي زيادي قرار گرفته است ولي همچنان لاينحل باقي مانده است.

به نظر ما در يک جامعة متکثر و چند قومي که سال‌هاي درازي بر آن ها ستم روا ديده شده و بر آنها تبعيض گسترده هم تحميل شده است، ناديده گرفتن اين نمايه هاي تباري که مي تواند معرف شهروندان و نشان دهنده ويژه‌گي هاي فرهنگي- هويتي آنان نيز باشد، جفاي کلاني در حق آنان مي باشد.

از ياد نبريم که ما در دورة جديدي از زمان زنده گي داريم که کشور هاي جهان در کنار تعلقات شان به يک کشور و نظام سياسي، اجتماعي به فرهنگ ها و تبار هاي خويش ارج مي گذارند و اين مي تواند محصول نظام هاي مردم سالار و پيشکسوتي باشد که امروز در کشور هاي دنيا شکل گرفته است.

از اين است که مردم افغانستان اعم از هر قوم و تباري که هستند حق دارند با همان ويژه‌گي هاي شان در شناسنامه هاي برقي شان شناسانده شوند.

جازدن يک تبار در زير مجموعة قوم و تبار ديگر، افزون بر اين که اعمال تبعيض و برتري جويي قومي است، ناديده گرفتن هويت هاي تبار و اقوام ديگر اين کشور نيز مي باشد که در ساية قانون اساسي کشور داراي حقوق و جايب برابر و مساوي مي باشند و اين حق در قانون اساسي تسجيل يافته است.

از ياد نبريم که اگر اين مسأله در توزيع شناسنامه هاي برقي در نظر گرفته نشود، مي تواند در دراز مدت مشکلات کلاني را براي مردم ما به بار بيارود و موجب نفاق و شقاق خطرناکي در ميان باشنده‌گان اين سرزمين واقع گردد.

هم پارلمان و هم حکومت بايد بر اين نکته با دقت توجه کنند تا در آينده موجب خصومت و دشمني در ميان مردم ما نگردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید