پاكستان نبايد پس ازاين رهبران امريكا را  احمق فكر كند!

افغانستان نزديک به چهل سال است در آتشي مي سوزد که به دستان پاکستاني ها مشتعل شده است و شعله هاي سوزان آن دراين سالهاي مخوف، هستي و زنده گي مان را به خاکستر مبدل کرده است.

اين جنگ هاي خانمانسوز  جان ميليونها افغان را گرفته و هنوز اين روند ادامه دارد.

جهان اما در اين مورد نگرانيهايي نداشته است يا هم کمتر بوده است تا آنجا که به اين کشور هيچگونه فشاري وارد نشده است تا اين کشور تروريست پرور دست از ويراني و ادامه جنگ در افغانستان دست بردارد.

اما گويي در نخستين روز سال نو ميلادي کاسه صبر دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا لبريز شد و در يک  تويت خود آشکارا به پاکستان حمله کرد.

رييس جمهوري امريکا به روشني ياد آور شده است که پاکستاني ها در پانزده سال گذشته سي و سه ميليارد دالر از امريکا دريافت کردهاند ولي در راستاي مبارزه با تروريزم و پايان يافتن جنگ در افغانستان کاري نکرده اند.

حتا پيام ترامپ صراحت دارد که پاکستاني ها رهبران امريکا را احمق فکر کرده اند و حالا ديگر دوران اين کارهايشان پايان يافته است.

روشن است که اين بار اول است يک رييس جمهوري ايالات متحده امريکا چنين واضح و آشکار از مداخله و تروريست پروري پاکستان در خاکش ياد آوري کرده هشدار ميدهد.

اين اظهارات از سوي مردم و حکومت افغانستان به گرمي استقبال گرديده و آن را گام تازه در راستاي بازنگري مسأله ما با پاکستان، از سوي امريکا دانسته اند.

مردم ما سالهاي درازي است که انتظار چنين رويکرد تازه ايالات متحده امريکا در قبال افغانستان و پاکستان بوده اند و اميدوارند که اين اظهارات سرآغاز فشار و اقدامات عملي و سازنده امريکا بر عليه پاکستان باشد تا از تمويل و تجهيز تروريستها و اعزام آنان به افغانستان دست بردارد و سعي کند تا با استفاده از نفوذش، به غايله دراز مدت افغانستان  ومنطقه پايان بدهد.

اظهارات رييس جمهوري امريکا روايت دردناک مردم ما است که در اين سالهاي دراز از سوي زعماي کشور به گوش جهانيان رسانيده شده بود ولي براي شنود آن گوش شنوايي وجود نداشت.

اما حالا که موضع گيري جدي امريکا در اين زمينه روشن شد، ما سخت آرزو منديم که آن کشور سرکيسه سخاوتش را براي بخشيدن به حکومت پاکستان ببندد تا نيازمندي و احتياج آن کشور را وادارد تا دست از مداخله در امور افغانستان بر دارد.

هر چند دير يا زود آتشي که در کشور ما روشن شده است و هيزم آن را پاکستاني ها فراهم مي کنند دير يا زود دامان ايشان را نيز خواهد سوخت ولي مردم ما خواهان ادامه اين وضعيت در منطقه نيستند و آرزو دارند صلح به منطقه باز گردد و ثبات و امنيت در اين اقليم برقرار گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید