امريكايك گام اساسى در منطقه برداشته است!

تحول بزرگي در راستاي سياست امريکا در قبال پاکستان و منطقه رو نما گرديده است. اين تحول بيانگر روشن و آشکار اين نکته است که آن کشور در طول سال هاي گذشته از سوي پاکستانى ها اغفال گرديده است در حالي که سي و سه ميليارد دالر کمک هاي امريکا در شريان اقتصادي اين کشور تزريق گرديده است.

پاکستان قرار بود در برابر اين کمک ها در زمينه مبارزه با تروريزم با امريکا و جامعه جهاني همکاري کند.

اما در عوض  پاکستاني ها نه تنها در اين زمينه براي افغانستان، امريکا و جامعه جهاني ممد واقع نگرديده، بل بيش از پيش در همکاري با طالبان و ديگر شبکه هاي فعال تروريستي در افغانستان سر ازيک گريبان بدر آورده است.

افزايش جنگ و فشار هاي جنگجويان طالبان، شبکه حقاني و داعشيان اين روز ها گواهي دهندة اين مطلب است و از اين رو، امريکا که در پيمان استراتيژيک با افغانستان شريک است، ضرورت داشت تا در پاليسي هايش در قبال پاکستان تغييراتى وارد کند که بتواند با راهکار هاي ايشان در منطقه مطابقت و همخواني داشته باشد.

نکتة روشن اين است که امريکا سرانجام  در اين مورد موقف متغير نسبت به گذشته اتخاذ نموده، در آستانه سال نو ميلادي اعلام کرد که ديگر نمي تواند رفتار جاري پاکستان در قبال افغانستان و منطقه را تحمل کند.

اين اعلام، آشکارا به پاکستاني ها هشدار داد که بايد آن کشور در اين زمينه تغييرات مطلوب در راهکار هايش در منطقه وارد کند ورنه در معرض عدم همکاري ايالات متحده امريکا قرار خواهد گرفت.

اينک بر مبناي اين پاليسي جديد، ايالات متحده امريکا اعلام داشته است که بيش از يک ميليارد دالر کمک هايش به پاکستان را در حالت تعليق قرار داده است.

اين امر به همکاري و همياري پاکستان منوط دانسته شده است. 

ما باور داريم که ايالات متحده امريکا براي بار اول در قبال پاکستان و موضوع افغانستان، سياست روشن و واقع بينانه در پيش گرفته است.

ما اميدواريم که اين سياست امريکا و فشار آن کشور با تعزيراتي که بر پاکستان وارد مي شود، تا سال هاي درازي ادامه يابد.

 اظهارات نظاميان پاکستان خود گواهي مي دهند که آن کشور چندان هشدار هاي امريکا و وارد کردن تعزيرات جديد را به ديده اهميت نديده است و اعلام کرده اند که پاکستان آماده مقابله نظامي با امريکا مي باشد.

ما باور داريم که ادامه تعزيرات در دراز مدت سرانجام کار گر واقع خواهد شد و آن کشور ناگزير خواهد شد تا در رفتار و عملکرد هايش در برابر مسأله افغانستان، تغييرات وارد کند.

 امريکا با اين سياست واقع بينانه اش در برابر منطقه، يک گام اساسي در منطقه برداشته است و به زودي مي تواند اثرات آن را مشاهده
کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید