پارلمان به كانون نفاق و شقاق تبديل شده است!

جامعهيي که در آن شهروندانش به ارزش هاي ملي و بزرگ شان ارج نگذارند، جامعهيي است که محکوم به هرج و مرج است و شهروندانش نيز شهرونداني هستند که به افق هاي روشن نگاه نمي کنند و هردم براي خويش، بدبختي و مصيبت مي آفرينند.

ما در چنين جامعهيي زنده گي مي کنيم و هر روز نيز شاهد اتفاقات ناگواري هستيم که حاصل اين بي ارزشي هاست و در آن نفاق و شقاق، شالودة ساختار نظامي ناکام را مي سازد.

ارج گذاري به اين ارزشها جانمايه در وفاق ملي دارد که با اندوه طي  سالهاي اخير آن را  از دست داده ايم و  اين وفاق بيشتر از همه از سوي سياسيون و کساني پامال مي شود که در رده هاي نظام کار مي کنند و هر روز با چاق کردن اين وفاق، تيشه به ريشه هاي خويش مي زنند تا اين کشور جاده هاي سعادت و خوشبختي را عبور نکند.

اين فرهنگ ناشي از ادامة جنگهاي چهار دهة اخير در کشور است؛ زيرا يکي از اثرات ناگوار هر جنگي که به درازا بکشد، اضمحلال اخلاق و ارزشهاي فرهنگي و معنوي در جامعه است که ما شاهد اين اتفاق ناگوار در کشور مان هستيم.

اگر جنگ  در برابر شوروي سابق توانست مردم ما را در برابر آن هيولاي مخوف متحد سازد، ادامة آن پس از فروپاشي اتحاد شوروي، برهم زدن آن بوده و چنانچه ديده مي شود سياست هاي ناسنجيده و تک محورانة زعماي کشور دراين سالهاي اخير، يکي از دلايل نابودي اين هنجار اجتماعي در سرزمين ما مي باشد.

تکروي هاي حکومت که بيشتر از همه در اين سه سال اخير براي حفظ منافع يک قوم مي چرخد، سبب شده است تا روحيه همبستگي و اتحاد در ميان مردم ما آسيب ببيند تا آن جا که پارلمان کشور که خانه مردم افغانستان است، به مکان تفرقه افگني ميان مردم مبدل شده است.

اين در حاليست که نماينده گان مردم از هر قوم و تباري که هستند، بايد نمايندة همه مردم افغانستان باشند و عملکرد‍‌هاي شان نشانة وحدت و همبستگي مردم ما باشد.

جدال روي شناسنامههاي الکترونيکي در پارلمان تا آن جا پيش رفته است که نماينده گان بر عليه ارزش هاي ملي يکديگر مي تازند و به شخصيت ها و چهرههاي برتر تاريخ معاصر خويش بي حرمتي مي کنند.

چنانچه نماينده مردم ارزگان دو روز پيش در ميان پارلمان به مقام قهرمان ملي کشور «شهيد احمدشاه مسعود» تاخت و يادآور شد که ما او را به عنوان قهرمان ملي نمي شناسيم.

اين بيحرمتي از نبود فراست و درک ملي و روحيه احترام گذاشتن به ديگران و نبود تحمل پذيري در برابر يک ديگر ناشي مي شود و تنها کساني اين گونه عمل مي کنند که تعصب کور ذهن و ضمير شان را در نورديده است.

ما به نمايندهگان مردم در پارلمان کشور گوشزد مي کنيم که دست اين بي بند وباري هاي نفاق افگنانه که پيامدي جز دشمني و عداوت ندارد، دست بردارند و نشان بدهند که نماينده گان همه مردم افغانستان مي باشند.

آنها بايد متوجه باشند که هر عملکرد نابخردانه اي مي تواند براي امنيت، ثبات و پايداري نظام تأثيرات ناگواري دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید