به ياد بود از قتل عام مردم در يکاولنگ

دولت اسلامي، کشتار مردم را زود فراموش ميکند

نویسنده: سيد شريف ناصر زاده

ديروز 19 جدي بود و بازهم خاطره مظلوميت قتل عام مردم مظلوم و غيرنظامي يکاولنگ جلو چشمان هر انسان درد ديدة ما مجسم مي‌گردد، کينه توزان جنايتکار و قاتلان حرفوي در چنين روزي شلاق ستمگري و جوررا به بيگناهان حواله کردند و با کشتار دسته جمعي بيشتر از 300 تن از غيرنظاميان يکاولنگ  يکي از بزرگترين جنايت ننگين جنگي را مرتکب شدند و سوگمندانه اين‌که تمام اين جنايت وحشتبار را تحت نام دين وشريعت توجيه نموده و به اين گونه به ديني که کشتن يک انسان را به منزلة کشتن تمام جامعه مي دانند (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا )        بزرگترين جفا و ظلم را انجام دادند

بدون هيچگونه شکي، مرتکبين چنين جنايت هولناک نه به دين  اسلام و نه هم به افغانستان و ارزش هاي انساني اعتقاد داشتند، بل مزدوران خود فروخته‌اي بودند که در بدل به دست آوردن  پول، همه ارزش هاي انساني ،اسلامي و ملي را زير پا گذاشته و با قتل و کشتار حرفوي ، افغانستان  را جولانگاه تروريستان بين المللي ساخته بودند.

19 جدي 1379 روز قتل عام مردم مظلوم و ستم‌ديدة يکاولنگ است در اين روز اشغالگران جنايت پيشه طالب با قساوت و خون‌ريزي بي نظيري ، جنايت بزرگي را در سر زمين ستم‌ديدة يکاولنگ مرتکب شدند و با کشتار دسته جمعي بيش تر از 300تن ستم‌ديده‌گان بي دفاع يکاولنگ، چهره کريه وزشت شان‌را به مردم وجهانيان نشان دادند. اين واقعه نه تنها مردم مظلوم و ستم‌ديدة افغانستان را در شوک بزرگي قرار داد، بل جهان وجهانيان را متوجه يکي از جنايتکار ترين عمل وحشيانه ساخت وچهرة زشت، آدم کش و جلاد طالبان که در پشت شريعت خواهي پنهان کرده بودند، نمايان ساخت. اين جنايت بدون هيچ گونه شکي، يکي از خطرناک ترين مواردجنايت جنگي است که هم از ديدگاه اسلام و هم از ديدگاه قوانين قبول شدة بين المللي بايد مورد باز پرس قرار گرفته و عاملين آن مورد محاکمه قرار گيرند، اما دريغ و حيف که پس از گذشت سال ها از اين جنايت وحشيانه نه تنها در جهت به دادگاه کشانيدن اين جنايتکاران اقدامي صورت نگرفت که در بسياري موارد با ندانم کاري هاي دولتمردان کشور تلاش صورت گرفته است تا اين حادثه تراژيدي رااز ذهن ها به دور ساخته و با سازش با قاتلان ستمکار اين حادثه، قاتل را حاکم مقتول سازند.

مردم مظلوم يکاولنگ گرچند مظلومانه به شهادت رسيدند، اما خون هاي پاک اين شهدا همچون بمبي در جهان انفجار آفريد و جهان را متوجه يکي از هولناک ترين جنايت جنگي ساخت و آهسته آهسته تنفر عظيمي را نه تنها در بين مردم، بل در رابطه با جهان نسبت به عاملين آن به وجود آورد.

چنين شد که بعد از حادثه 11 سپتامبر نيويارک، يک اجماع بزرگ جهاني عليه اين جنايتکاران بسيج گرديد تا هم مردم ما وهم جهان را از شر اين تروريستان پاک سازي نمايند.

مرگ و نفرين بر عاملين جنايت کشتار جمعي مردم يکاولنگ و درود وهزاران درود به ارواح پاک و مظلومانه اين شهداي گمنام
افغانستان    .

اميدوارم روزي عاملين اين جنايت در دادگاه اسلامي مورد محاکمه قرار گرفته وعدالت تطبيق گردد. به اميد چنين
روزي!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید