امريکا مقصر است!

درست است که وضعیت امنیتی در افغانستان از گذشته بد تر شده است. عملکرد امریکاییان در سه چهار سال گذشته با خروج نیروهای شان از افغاستان و آغاز دفاع مستقلانه نیرو های دفاعی و امنیتی ما در کشور،  در این روند تأثیر گذار بوده است.

طی این مدت و پس از واگذاری مسؤولیت جنگ در برابر طالبان به نیروهای دفاعی و امنیتی ما، امریکا ناظر جنگ در افغانستان ماند و تنها در برخی حملات هوایی با آنان همکاری کرد.

به تازه‌گی آن کشور، افغانستان  را در شمار کشور های درجه چهارم از لحاظ امنیتی قرار داده که نشانة بد ترین وضع ا منیتی می باشد.

اعلامیه آن کشور به شهروندان امریکا هشدار می‌دهد تا به افغانستان سفر نکنند؛ زیرا وضعیت امنیتی برای  شان خطرات جدی ای را در قبال دارد.

این نکته برای همه روشن می باشد، ولی آیا امریکایی ها که خود در بد تر شدن وضعیت امنیتی در کشور ما مقصر هستند، این را می‌دانند که نشرچنین اعلامیه ای و هشدار دادن به شهروندانش از بابت سفر به افغانستان، بالای مردم و نیروهای دفاعی و امنیتی ما چه تأثیراتی خواهد داشت؟

باور ما براین است که این هشدار تأثیرات بد و ناگواری در افغانستان دارد. یکی این که مردم ما را نسبت به حال و آینده ناامید می کند و دیگر این که روحیه و مورال نیروهای دفاعی و امنیتی ما را آسیب می رساند.

امریکاييان باید این هشدار ها را به هنگام سفر به افغانستان  از مجراهای دیگری  می دادند و نباید اینگونه آن را از طریق رسانه ها اعلام می کردند.

خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال آخر حکومت اوباما صورت گرفت و همراه با آن‌ها، کشورهای دیگری نیز از آن‌ها پیروی کرده و افغانستان را ترک کردند.

همزمان با آن، مسؤولیت دفاع از کشور به تنهایی به افغان‌ها واگذار شد. هرچند این نیروها به خوبی توانستند توازن را حفظ کنند و در برابر دشمنان وطن از حالت دفاعی به حالت تهاجمی بگذرند، ولی با آن‌هم نبود ظرفیت های تجهیزاتی و اسلحه سنگین و حمایت های هوایی، سبب شد که در برخی از مناطق، این نیروها به خوبی عمل نکنند.

با همه ی این‌ها، سیاست های جدید رییس جمهور دونالد ترامپ در باره افغانستان و کشور های جنوب آسیا، مایة دلگرمی حکومت و مردم کشور ما گردیده و ما امیدواریم که تشریک مساعی نیرو های ما با نیروهای امریکا و دیگر کشور های ناتو درافغانستان اثرات مثبتی در جبهات وارد کرده و سرانجام بن بست جنگ شکسته شود و در نتیجه سال‌های شکست قطعی تروریزم در منطقه رسیده باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید