هيأت شوراي امنيت مسايل جاري در کشور را نيز بررسي کند

 

هيأت شوراي امنيت سازمان ملل متحد از دو روز به اين سو در کابل به سر مي برد. اين هيأت قصد دارد تا با زعماي کشور، نماينده گان مردم در پارلمان و شايد با رهبران و شخصيت هاي مهم کشور و اعضاي جامعه مدني در کشور ديدار کند.

ديروز اين نماينده گان شوراي امنيت با رييس جمهوري کشور ديدار کرده اند و امروز شايد برنامههاي شان را در کابل دنبال کنند.

اين هيأت براي بررسي وضعيت کنوني افغانستان به کابل آمده اند و بايد آنها از اوضاع حقيقي در کشور ما به خوبي آگاه شده و واقعيت هاي موجود را بدانند و اگر ممکن باشد، براي بيرون رفت از چالش هاي کنوني به دولت افغانستان مشورت هاي سازنده که بتواند ما را کمک کند، ارايه بدارند و حکومت آن ها  را بخشي از راهکار هاي عملي خويش قرار بدهد.

به اين منظور بايد اين نماينده گان شوراي امنيت سازمان ملل، با کساني ديدار کنند که بتوانند معلومات دقيق و غير جانبدارانه را از اوضاع جاري در کشور به آنها ارايه کنند.

 مردم باور  دارند که حکومت و به ويژه رهبران آن در راستاي ثبات بخشي در کشور و تأمين امنيت براي شهروندان نه تنها توفيقي ندارند بلکه ناکام هستند.

طي سه سال گذشته شيرازة وفاق ملي در کشور متزلزل شده و بيم آن ميرود که اين بنياد مرصوص،  آسيب ببيند و نفاق و شقاق قومي، سمتي و زباني، آرامش و زنده گي اجتماعي مردم را از ميان ببرد.

ما  اميدواريم که هيأت گفتوگو کنندة شوراي امنيت سازمان ملل در کنار اين که در باره شيوه هاي مبارزه با تروريزم، با جوانب مختلف گفتوگو مي کنند، مسايل جاري در کشور که اين روز ها وضعيت اقتصادي، اجتماعي و امنيتي ما را لطمه زده است، را نيز بررسي نموده و در اين مورد با اعمال نفوذ بالاي زعامت کشور، شرايط را به گونه مطالبات مردم بگرداند تا اوضاع از اين بد تر نشود و دشمن از وخامت شرايط کنوني سود نبرد.

در رابطه به مبارزه با تروريزم، نماينده گان شوراي امنيت سازمان ملل بايد در مورد شيوه هاي مبارزه با آن و ريشه يابي ناآرامي هاي چهل ساله در کشور ما که پاکستان است نيز گفتوگو کنند و در اين راستا بايد آنان متقاعد ساخته شوند که جامعه جهاني بايد بر پاکستان که عامل اصلي ادامه جنگ و بد امني در کشور ما هستند فشار وارد کنند که دست از اين کار بردارد.

همه ميدانند که طالبان و داعشيان دست پرورده گان پاکستاني ها هستند و اين حمايت پاکستان از طالبان است که آنان را قادر مي سازد تا در برابر نيروهاي دفاعي و امنيتي ما ايستاده شوند.

مراکز تربيه و آموزش تروريستها که در خاک پاکستان است بايد برچيده شوند و اين کار را بايد پاکستاني ها انجام بدهند.

صلح در افغانستان زماني امکان پذير است که پاکستان حاضر به همکاري در اين راستا شود و سازمان ملل بايد به کمک کشور هاي عضو، اين مأمول را برآورده بسازند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید