تظاهرات عليه حکومت راستگرا و ضد مهاجرت اتريش

حزب آزادي اتريش که در دهه 1950 توسط يک عضو سابق نازي تأسيس شد، بخشي از حکومت راستگراي ايتلافي اتريش است. حکومت ايتلافي از مردم خواسته است تا پيش از اعلان سياست هايش، دست به قضاوت نزنند.

روي اين لوحه اعتراضي نوشته شده است: اجازه ندهيد نازي ها حکومت کنند

گزارشات حاکيست که روز گذشته هزاران معترض در جاده هاي وينا، پايتخت اتريش عليه سهم گيري حزب ملي گراي آزادي در حکومت جديد دست به تظاهرات زدند.

حزب مردم نخست وزير سباستين کورتس که گرايش راست ميانه دارد، با حزب راستگراي آزادي که ايده هاي ملي گرايانه و نيو فاشيست دارد، ايتلاف تشکيل داده است. با اين حال، کورتس مدام تأکيد مي ورزد که حکومت او هوادار اتحاديه اروپاست. او از مردم خواسته است تا صبر کنند و گرايش حکومت را ببينند. حکومت کورتس شديداً مخالف مهاجرت است.

ميشائيل گنر، يکي از اعضاي گروه موسوم به جايگاهي براي سياست پناهنده‌گي انساني در اين اعتراض گفت: «کشور ما زير دست اين فاشيست هاي جديد نخواهد بود».

پوليس برآورد کرده است که حدود 20 هزار معترض در ميدان قهرمانان، در مرکز شهر وينا تجمع کردند. در اين جمع گروه هاي مختلف مخالف راستگرايي حضور داشتند.

برخي از معترضان لوحه هايي را با اين مضمون حمل مي کردند: هرگز دوباره تکرار نشود و اجازه ندهيد که نازي ها حکومت کنند. ديگر معترضان نيز شعارهايي را در حمايت از پناهجويان سر مي دادند: «آواره‌گان بايد بمانند، نازي ها بايد بروند». معترضان همچنان از حکومت هاي اروپايي خواستند تا ملاقات با وزيران عضو حزب آزادي را بايکات کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید