پاکستان در تنگناي شديد قرار گرفته است!

هيأت سازمان ملل متحد که در ميان آنها نماينده گان پنج قدرت برتر دنيا نيز حضور داشتند، در اوايل اين هفته به کابل آمدند. هدف از آمدن اعضاي شوراي امنيت به کابل درک درست از اوضاع افغانستان بود و اين که در مبارزه با تروريزم، افغانستان و همسايه گانش در چه وضعيتي قرار دارند.

آگاهان امور سياسي باور دارند که هيأت دريافته است که پاکستان مأمن امني براي تربيت، آموزش و تجهيز تروريستهايي است که به افغانستان سرازير مي شوند و به اين ترتيب جنگ دراز مدت را در افغانستان همچنان مشتعل نگه مي‌دارد.

حضور اعضاي شوراي امنيت در کابل اين فرصت را داد تا آنان معلومات درستي از وضعيت کشور دريافت کنند. دولت افغانستان در ديدار هاي اين هيأت با زعامت کشور، اسناد و شواهد و مدارک با اعتباري به آنان ارايه کرده اند که نشان مي‌دهد چگونه پاکستان در خاک خويش براي تروريستها پناهگاه هاي امن آماده مي کند و بعد آنان را براي جنگ به کشور ما مي فرستد.

در گذشته نيز شمار زيادي از شخصيت ها و صاحب نظران به اين باور بودند که معضل افغانستان با پاکستان بايد به سازمان ملل متحد ارايه شود تا در آن جا مورد بحث و بررسي قرار بگيرد.

فراهم آوري قناعت اعضاي شوراي امنيت در مورد اين نکته که پاکستان عامل اصلي دوام جنگ در افغانستان است و آن کشور از طالبان و ديگر گروه هاي تروريستي قوياً حمايت مي کند، براي افغانستان يک دست آورد کلان به شمار مي رود؛ زيرا در گذشته کشورهاي جهان در اين مورد با هم همآهنگ نبوده اند.

به باور مردم افغانستان اکنون به زعامت کشور و وزارت امور خارجة افغانستان مربوط است که در اين خصوص مديريت درستي را اعمال کند و از اين فرصت پيش آمده بهره کافي ببرد.

قرار است شوراي امنيت ملل متحد در آينده نزديک موضوع افغانستان را در اجلاس ويژه اي که به اين منظور بر گزار مي گردد مورد بحث و بررسي قرار بدهند.

اين اجلاس که با حضور وزيران خارجة کشور هاي عضو شوراي امنيت راه خواهد افتيد، به تحليل يافته هاي نماينده گان شان از افغانستان خواهند پرداخت و به اين ترتيب موضوع امنيت و توسعه  کشور ما، يک بار ديگر در محراق گفت‌‌و‌گوها خواهد بود.

ما اميدواريم که نماينده دايمي افغانستان در سازمان ملل متحد در معرفي و توضيح مسايل جاري در کشور و اسنادي که از سوي دولت افغانستان به آنها ارايه گرديده است، مساعي لازم را به خرج بدهد.

به يقين که بيداري و مديريت سالم دستگاه ديپلماسي افغانستان بايد اين فرصت پيش آمده را مغتنم شمرده و کشور هاي جهان را در امر تأمين امنيت در افغانستان از راه فشار بر پاکستان متقاعد سازد.

پاکستان همين اکنون در تنگناي شديدي قرار گرفته است و اگر فشار بر آن کشور افزايش يابد، سرانجام حاضر خواهد شد تا طالبان را به دور ميز گفت‌و‌گوهاي صلح با دولت افغانستان بکشاند و اين جنگ دراز مدت پايان يابد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید