وزير امور  داخله  کشور  بخواند!

عبدالرازق وطنپال فروتن

آقاي ويس احمد برمک! شما که داراي  تحصيلات عالي در بخش مهندسي وهمچنان بخش توسعه اقتصادي ومنازعه کشورها  هستيد وهمچنان در مؤسسات بين‌المللي داراي سابقه کاري  دربخش همآهنگي کمک ها وبالاخره داراي تجربه کاري در رشتة تان در وزارت انکشاف دهات مي‌باشيد. بالاخره در اثر زدوبندهاي تيمي ميان آقاي رييس جمهور و رييس اجراييه کشور تکت لاتري کرسي  وزارت امورداخله به شما رسيد و مدتي مي شود که برکرسي وزارت امور داخله تکيه زده ايد.

نگارنده مي‌خواهم بر دو موضوع تبصره اي داشته باشم. نخست اين‌که  بخش پاياني  صحبت هاي تان را ازطريق رسانه‌هاي تصويري  کشور درمراسم فراغت افسران جوان اکادمي پوليس تقريباً يک هفته قبل تماشا کردم دربخشي از سخنان تان فرموديد که پوليس  بايد جامعه شناس  باشد و همچنان پوليس بايد از حالت جنگ برگردد و به وظيفة اصلي خود که آن، عبارت از تنفيذ قانون است وعلاوه براين  ازموجوديت   فساد اداري وآوردن اصلاحات دراين راستا وازتساوي جنسيتي زنان با مردان نيزصحبت هاي داشتيد که بنده لازم دانستم پيرامون آن تبصره‌يي داشته باشم و همچنان خواستم پيرامون  صحبت هاي تان دريکي از رسانه‌هاي تصويري که گفت وگوي  ويژه‌اي داشتيد، سخن  چند به  عرض  برسانم.

آقاي وزيرامورداخله کشور! اي کاشکي شما دانش آموختة حقوق ويا  اکادمي پوليس مي بوديد نگارنده مي پذيرد که کرسي وزارت امورداخله يک کرسي اجرايي وتاجايي هم کرسي سياسي ومديريتي است، اما دربسياري  کشورهاي جهان ومنطقه، وزيران امورداخله کساني هستند   که داراي دانش حقوقي ونظامي مي باشند ، گرچه افغانستان کشوراستثنا است؛ درکشوري که تخصص ودانش ، قرباني مصلحت هاي تيمي وگروهي گردد شايد  اين توقع که وزير داخله‌اش داراي دانش حقوقي وتجربه نظامي باشد يک انتظارباشد شبيه مدينه فاضله  افلاطون. به هرحال ، جناب وزير امور داخله کشور اين‌که  پوليس کشوررا ازحالت جنگ به وظيفه اصلي شان برگردانيم وپوليس به وظيفه اصلي شان که تنفيذ قانون است  مبادرت ورزد، کاري بسياردشوار و راهي است که فرازوفرود هاي  زيادي را با خود دارد.آيا وزير امور داخله کشور مي‌داند که در پانزده سال گذشته چه تعداد جنرالان وافسران بلند رتبه وزارت امورداخله کشور از طريق واسطه، شناخت وفشارهاي گروهي، تيمي وسياسي به رتبه جنرالي رسيده‌اند. آيا آقاي وزير امور داخله کشور مي‌داند که چه تعداد صاحب منصبان وزارت امورداخله کشوربا سپري نمودن دوره هاي آموزشي چهارماهه، حالا به رتبه بلند افسري رسيده اند؟ و هيچگونه تفاوت ميان چنان افسران بلند رتبه و افسراني که اکادمي چهارساله درداخل وخارج کشوررا با مشقت ها ومشکلات خوانده اند تفکيک وجودندارد.

آقاي وزير امور داخله کشور، در نهاد پوليس ملي افغانستان آوردن اصلاحات وريشه کن ساختن فساد اداري کاري است بسا دشوارکه بايد است ازهفت خوان رستم گذشت وبا دشواري ها دراين مسيرمبارزه کرد. نگارنده نمي خواهم بيشتربا جزئيات تمام پيرامون رياست ها و معينيت هاي وزارت امور داخله تبصره نمايم، فقط مي‌خواهم اين را به  عرض  برسانم اين است که افغانستان در شانزده سال گذشته از مصلحت هاي قومي، سمتي ومنطقوي بزرگترين ضربه را درجهت توسعه خود شاهد بوده است، بدون شک وترديد که وزارت امورداخله هم ازاين امرمستثنا نبوده و حتا مي توان گفت که بيشترازديگروزارت خانه ها وزارت امورداخله کشوردراين راستا آسيب ديده است.

جناب وزيرامورداخله کشور! آقاي رييس جمهور در طي سخنراني خويش درمحفل فراغت افسران جوان اکادمي پوليس به نکتة خوبي اشاره کرد، آن هم اين‌که زماني يک شهروند حق اش پامال مي‌شود ويا اين‌که کدام عمل جرمي را تماشا مي‌نمايد بايد است که با اطمينان خاطربه حوزه امنيتي مراجعه نمايد. آقاي وزيرامورداخله کشور اين اطمينان واعتماد به نظرشما به چه ميزان وجود دارد؟ آيا کارمندان حوزه‌هاي امنيتي شهرهاي مشهور کشور، پوليس علمي رامي دانند؟ آيا آمرين کشف حوزه هاي امنيتي واقعاً از نظر علمي ومسلکي دانش کشف را دارند تا مجرم را به پنجة قانون بسپارند؟ تاجايي که ديده شده است، با تأسف که پاسخ به اين سوالات منفي است.

ازسوي ديگر شما ازتساوي جنسيتي دروزارت امورداخله کشورسخناني را به زبان آورديد. نگارنده بازهم پرسشي را طوري مطرح مي سازد که آيا دروزارت امورداخله تاکجا مصونيت ها براي افسران قشراناث وجود دارد تا تساوي جنسيتي درصفوف پوليس رعايت گردد. تا زنان با اطمينان خاطر به پوليس مراجعه نمايند. درگذشته رسوايي هاي پيرامون آزارواذيت زنان درصفوف پوليس ملي ديده شده است بهترين مثال آن بحث تشناب هاي  زنانه در فرماندهي پوليس ولايت کابل درزمان حاکميت سياسي حامد کرزي بود که بدون شک براي ما جاي ننگ است که درکشوري اسلامي مانند افغانستان چنان وضعيت باشد.

ازطرف ديگر، در رياست جندر و حقوق بشر وزارت امور داخله قشر اناث از کدام ظرفيت هاي حقوق بشري واکادمي نظامي برخوردارهستند. زناني که در رياست حقوق بشر وزارت امور داخله هستند تعداد زيادشان بنابرمشکلات اقتصادي ويا اين‌که ديگر وظيفه‌اي دريافت نکرده اند. به صفوف پوليس پيوسته اند.

به موضوع دومي که مي‌خواهم تبصره داشته باشم، موضوع گفت و گوي ويژة تان با يکي رسانه‌هاي تصويري بود که دراين گفت و گوي تان از مشکلاتي دربخش استخدام ازطريق رياست هاي نظامي وملکي مربوطه وزارت امورداخله ياد آوري به عمل آورديد و از پيشرفت ها درجهت  کاهش فساد اداري  دراين وزارت نيزصحبت هايي داشتيد که درخورتوجه است. آنچه درصحبت هاي تان قابل تأمل است، اين است  که شما در بخشي از صحبت هاي تان موجوديت  گروه داعش درکشوررا  يک تهديد  جدي قلمداد نموده وازموجوديت ايشان درمناطق جوزجان وفارياب ياد آورشديد. اين درحاليست که بسياري ازتحليلگران  سياسي وامنيتي به اين باور اند که درسراسرکشورتهديد جدي فراراه امنيت افغانستان، گروه طالبان بوده ودربسياري مناطق کشور، طالبان خود را به نحوي ازجمله گروه داعش قلمداد مي‌کنند تا هراس وارعاب بيشتررا درميان مردم خلق نمايند.

دربخش ديگري ازصحبت هاي تان پيرامون برنامه چهارساله نيزصحبت هايي داشتيد وازتطبيق آن درطي چهارمرحله تذکر به عمل آورديد.

جناب وزيرامورداخله کشور، نگارنده درعملي نمودن برنامه‌هاي تان خواهان موفقيت بيشترشما ازبارگاه ايزدمنان است ، اما فراموش نکنيد که بسياري ازوزيران دراين وزارت آمدند  برنامه‌هايي ساختند، اما بعد از مدت کوتاهي رفتند وکارشان ناتمام ماند مثال زندة آن غلام مجتبي «پتنگ» که ظاهراً مسلکي ترين وزير امور داخله کشوربود نتوانست  به اين امر نايل آيد. به هرحال ، نگارنده اميدواراست شما دروزارت امورداخله سيستم هاي جامع  وقابل قبول را با درنظرداشت شرايط جنگي واوضاع سياسي مملکت ايجاد نماييد که ازيک سويک چشم اندازمهم ومفيد براي پوليس ملي کشورباشد و از سوي ديگر، اگر به جاي شما هروزيرديگري مي آيد مسير شمارا دنبال نمايد تا در درازمدت، وزارت امورداخله ديگرلقب قلب فساد اداري را ازسوي مسؤولين درجه  اول کشور کسب ننمايد.

جناب وزيرامورداخله کشوربراي رسيدن به اين هدف مقدس ووالا درقدم نخست اعتماد ميان پوليس ومردم ايجاد گردد درحوزه هاي امنيتي شهرها به خصوص پايتخت، کساني گماشته شوند که داراي دانش حقوقي ونظامي بوده مسايل وموضوعات جرمي را به صورت علمي دانسته ودربخش پوليس علمي وپوليس اداري، دانش داشته باشند.همان گونه که شما خود اعتراف نموده ايد که فساد اداري ورفتاربد پوليس بزرگترين مشکل پوليس است، نگارنده با اين موضع‌گيري تان کاملاً همصدا وهمنوا بوده وبه عنوان يک شهروند اين کشورپيشنهاد مي نمايم تا براي ازبين بردن اين لکه  ننگ ازدامن پوليس درکنارديگراقدامات نيک وسازندة تان، صندوق هاي شکايات وپيشنهادات را دروزارت امورداخله  وديگرجزوتام  هاي پوليس وشهرهاي کشورايجاد نماييد وهفته يک بارتمام شکايات وپيشنهادات سالم شهروندان وافسران پوليس را مورد مداقه وبررسي قراربدهيد تا بيشترازپيش ازمشکلات وراه حل ها درجهت محو فساد اداري باخبرشده ودراين راستا گام هاي استوار تري  برداريد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید