ضعف و ناکامي نهادهاي کشفي قابل تحمل نيست!

حمله به هوتل انترکانتيننتال و ادامه پاک کاري آن ازوجود تروريستها تا ساعت يک پس از چاشت يک بار ديگر نشان داد که عملکرد نهادهاي امنيتي و ارگان هاي کشفي در شهر کابل قابل درنگ و تأمل جدي مي باشد.

گفته مي شود که امور تأمين امنيت اين هوتل، چندي قبل از پوليس گرفته شده و به يک نهاد خصوصي سپرده شده بود که اين عمل نيز يک کار  غير قانوني مي باشد؛ زيرا نهاد هاي خصوصي امنيتي، غير قانوني اعلام شده بود و همه شرکتهاي خصوصي لغو شده بودند.

اين امر را حتا يکي از اعضاي کميسيون امنيت مجلس نماينده گان نيز خبر داده و ياد آور شده که اين کار غير قانوني مي باشد و آنان نيز از تفويض امنيت کانتيننتال به يک شرکت خصوصي  که غير قانوني است، آگاهي نداشته اند.

اين در حاليست که سفارت ايالات متحده امريکا در کابل چهار روز پيشتر با نشر اعلاميهاي به شهروندانش در کابل هشدار داده بود که تروريستها برنامه دارند تا به يکي از مهمانخانه هاي شهر کابل حمله کنند.

معلوم مي شود که مسؤولان تأمين امنيت هوتل انترکانتيننتال به اين هشدارها نيز توجهي نکرده اند و اين مسأله نيز مي تواند قابل پرسش باشد.

با اين همه، گمان مي رود که در اين حمله کسي و يا کساني از درون کارکنان و يا مسؤولان هوتل، با تروريستهاي طالبان همآهنگي داشته است و اين موضوع نيز بايد در بررسي هاي نهاد هاي کشفي مطمح نظر باشد.

اما بايد اين نکته را ياد آور شد که چرا نيروهاي امنيتي ا زوقوع حوادث مشابه آنهم در يک محل با مشابهت هايي که دارند عبرت نمي گيرند و دشمن مي تواند از يک سوراخ وارد محلي شوند و بعد با حمله هاي انتحاري و شليک گلوله و پرتاب نارنجک ها، انسان هاي بيگناه را بکشند. وقوع اين حمله افزون بر اين که پرستيژ و جايگاه نيرو ها و ارگان هاي کشفي  را در انظار مردم آسيب مي رساند، گوياي يک واقعيت ديگر نيز مي باشد که چرا روند تأمين امنيت يکي از معتبر ترين هوتل هاي شهر کابل که در آن مهمانان خارجي نيز مسکن گزين مي شوند، بي توجه به اين که فعاليت شرکت هاي خصوصي امنيتي ديگر غير قانوني مي باشد، سپرده مي شود.

با همة اينها، گفته مي شود که وقوع حمله به هوتل انترکانتيننتال، يک بار ديگر به ضعف و نا تواني ارگان هاي کشفي در هر سه نهاد نظامي کشور اشاره دارد و اين براي نهاد هايي که چهارده سال يا بيشتر از آن تجربة مقابله با تروريستها را دارند، شرم آور مي باشد.

به باور ما، بايد اين نهادها را تکان داد و با گماشتن افراد صاحب تجربه و مسلکي در اين نهاد ها، زمينه هاي بهتري را براي کشف و خنثا نمودن برنامههاي دشمنان صلح و آرامش کشور عزيز مان فراهم کرد.

ما همچنان باور داريم که نبايد پاي شرکت هاي خصوصي امنيتي را که غير قانوني اند، در کار تأمين امنيت اين گونه مکان ها وارد کرد و در ارتباط به اين حمله بايد همه کساني را که در اين رابطه غفلت و سهل انگاري نموده اند، مورد بازپرس قانوني قرار داد تا روشن شود برنامة اين حمله چگونه عملي شده و چه کساني در انتقال تروريستها با ساز و برگ نظامي به درون آشپزخانه هوتل دست داشته اند.

يک بار ديگر بايد جلو فعاليت نهاد هاي خصوصي در تأمين امنيت مؤسسات و مکان هاي دولتي و شخصي گرفته شود؛ زيرا اين نهاد ها آن گونه که تجربه نشان داده است، در بسياري از نا امني ها در گذشته دست داشتهاند و پاسخگو نمي باشند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید