مردم را فريب ندهيد طالبان و شبکه حقاني يکي اند!

 

سال‌ها مي شود که گروه حقاني، به ميان صفوف طالبان مدغم شده اند و در ميان آن‌ها به دستور استخبارات پاکستان فعاليت دارند. افراد اين شبکه از فرماندهان طالبان هستند و در جنوب کشور فعاليت دارند و هميشه آن ها هستند که عمليات هاي مهمي را در درون افغانستان، در کابل و شهر هاي ديگر، سازماندهي و عملي مي کند.

فرزندان اين خانواده حملات  در شهر کابل و ولايت هاي ديگر را طراحي کرده اند که در آن ها صد ها تن از هموطنان مان کشته شده اند و خسارات زيادي به بنية دولت و مردم وارد گرديده است.

اما در اين راستا آنچه بسيار مهم است اين مي باشد که امريکا و حکومت افغانستان هميشه در برخي حالات، اتهام حملات دهشت افگنانه را به اين شبکه نسبت مي‌دهند و اين عمدي است. در حالي که هم شبکه حقاني و هم طالبان يکي هستند و  شبکه اي به نام حقاني در کشور و بيرون از آن وجود ندارد.

اين طالبان هستند که در سراسر کشور دست به حملات مي زنند و حملات ويژة دهشت افگنانة شان در شهر هاي مهم کشور نيز از همين دست ها صورت مي گيرد.

آن  چه به نام شبکه حقاني اشتهار يافته است همان سازو برگ طالبان است ولي براي اين که بوجود آورنده گان طالبان مايل نيستند نام اين گروه را در فهرست سياه و دهشت افگنان شامل کنند، خانوادة حقاني را داراي يک شبکه مي‌دانند که و آنان را تروريست خوانده و در فهرست سياه، جا داده اند و هميشه مورد پيگرد شان مي باشند.

همه روزه در شهر ها و روستا هاي کشور ده ها تن از اثر حملات دهشت افگنانه طالبان و ماين هايي که در کنار جاده ها و راه هاي رفت و آمد مردم از سوي اين گروه متحجر کار گذاشته مي شوند، جان هاي خود را از دست مي‌دهند.

طالبان بار بار طي اين سال‌ها در شهرهاي مختلف کشور دست به ترور شخصيت هاي نظامي و عالمان دين و اختطاف کارکنان دولت زده‌اند مگر اين اعمال دهشت افگني نيست؟

سوختاندن مکاتب و کلينيک‌ها و انفجار پل ها و پلچک ها از سوي طالبان مگر دهشت افگني نيستند که امريکائيان اين گروه را در فهرست سياه قرار نمي‌دهند و آنان را مورد پيگرد نمي شناسند؟

واقعيت اين است که کشورهاي زيادي هستند که در افغانستان به دنبال اهداف خاص خودشان هستند  و امريکا يکي از آن کشور ها مي باشد.

ناميدن فرزندان حقاني به نام يک شبکة تروريستي در حالي که آن‌ها در درون ساختار تشکيلاتي طالبان مدغم  اند و طالبان بار بار به يکي بودن شان اعتراف کرده اند، اقدام  استخباراتي و ساخته گي است.

ما اميدواريم که طالبان به زودي در فهرست گروه هاي تروريستي شامل گردد و تحريم هاي گسترده اي از سوي کشور هاي جهان بر سران و فرماندهان و حلقة رهبري اين گروه وضع گردد.

تا اين کار نشود و پناهگاه هاي امن شان را در خاک پاکستان برنچينند و پاکستان خود سياست هايش را د رقبال کشور ما تغييرندهد و  حمايتش را از اين گروه نبرد، جنگ در افغانستان همچنان شعله ور خواهد ماند و سود اين جنگ را کشور هاي ديگري که در اين سرزمين اهداف استراتيژيک دارند خواهند برد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید