جنگ، جنگ تا نابودي کامل طالبان!

سرانجام دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا براي اولين بار در طول چند دهة اخير، آشکارا اعلام کرد که ديگر راه گفت و گو و مصالحه با طالبان را رها مي کند.

اين اظهارات نشان مي‌دهد که دونالد ترامپ، رييس جمهوري ايالات متحده امريکا مبني بر قطع مذاکره با طالبان که اين روز ها قتل عام مردم ما را در جاده ها و شهر هاي کلان با انفجار موتر بمب ها شروع کرده اند، يک سياست  سودمند و  ستودني در رابطه به جنگ با تروريسم مي‌داند.

 از ياد نبريم که ادامه جنگ ها در افغانستان درواقع  حمايت از منافع استراتيژيک پاکستان مي‌باشد و اين مفکوره ريشه در عصبيت چند تا سياستگر آن سوي خط ديورند  و محاسبه نا درست  شماري از  رهبران متعصب و قوم‌گرا در  افغانستان نيز مي باشد.

زعامت کشور از کرزي تا اشرف غني، پيوسته بر اين تأکيد دارند که «طالبان برادران» ما هستند و  از همين رو در برابر آنان از تساهل و مدارا کار مي گيرند و به نيرو هاي دفاعي و امنيتي کشور اجازه نمي دهند تا در مناطق مختلف، کار طالبان را يک سره کنند.

تجربة جنگ در ولايت کندز که شبيه  جنگ زرگري است گواه اين مدعا است.ما اميدوار هستيم که دولت افغانستان نيز در موازات تغيير جدي سياست امريکا در برابر طالبان، مشي پسنديده و معقول يا تسليم شدن دشمن و يا هم سرکوب قطعي آنان را در پيش بگيرد و ديگر اجازه ندهد تا طالبان – اين گروه تروريستي و دهشت افگن، جسور تر از اين پا پيش گذارد و در چند صد متري ارگ رياست جمهوري کشور، دست به قتل عام مردم بيگناه بزند و با موتر بمب در ميان بازار و جاهاي کار و پيشة مردم حمله کنند.

ما باور داريم که اگر ايالات متحده امريکا همگام با فشار بالاي پاکستان، جنگ آزاد سازي کشور را از قيموميت طالبان در کنار نيرو هاي دفاعي و امنيتي ما ادامه بدهد، پيروزي از آن ما خواهد بود و دشمن به زودي مانند سال دو هزار و يک، تار و مار خواهد شد.

مردم مي خواهند که بايد در آستانة بهار، جنگ آزاد سازي و سرکوب قطعي طالبان در سراسر کشور آغاز گردد. ما همه روزه در سراسر کشور شاهد کشتار نظاميان و مردم عادي و ملکي کشور خويش هستيم.

نظارة ا ين کشتار از سوي زعامت کشور و منتظر ماندن که شايد طالبان چراغ سبزي براي گفت‌و گو و مذاکره نشان بدهد، اشتباه است و در واقع به دشمن فرصت مي دهيم که تا به مراکز شهر ها و ولسوالي ها رخنه کنند و ما شاهد کشتار مردم خود از سوي آنان باشيم.

ما ضمن حمايت از سياست جديد امريکا، باور داريم که طالبان هيچگاه حاضر به مذاکره نيستند و بايد هرچه زودتر حکومت موقف خويش را در برابر آنان بازنگري کند و در کنار نيرو هاي دفاعي و امنيتي براي سرکوب قاطعانه دشمن مکار و خطرناک، بايستد.

اين غايله را فقط جنگي فيصله کن وقاطعانه مي تواند خاموش کند و بس.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید