از پاکستان به شوراي امنيت سازمان ملل شکايت شود!

کابل طي دوسه هفته اخير شاهد رويداد هاي خونيني بود که در آنها صد ها تن از هموطنان بيگناه ما به خاک و خون غلتيدند و صد ها خانواده در کابل و شهر هاي ديگر در ماتم و سوگ عزيزان شان نشستند.

اين فجايع در حالي رخ مي دهد که طالبان و داعش مسؤوليت اين حملات را به دوش گرفتند و اسناد و شواهد معتبري در نزد امنيت ملي افغانستان فراهم شده است که اين حملات در پاکستان طراحي و سازماندهي شده است و مزدوران شان در افغانستان آن را عملي کرده اند.

گفته مي شود که شبکه حقاني سازمانده و طراح اين حملات اند. شبکه حقاني سازمان مجزايي نيست و بخشي از طالبان است. ولي امريکا تا اکنون طالبان را از داعش مجزا مي داند تا طالبان را تروريست نداند و عليه آنها تحريم هايي را اعمال نکند.

نکته مهم اين است که سه روز پيش وزير داخله آقاي ويس برمک و رييس عمومي امنيت ملي کشور با کوله باري که در آن اسناد حملات اخير در آن گرد آوري شده بود و نشان مي داد که پاي پاکستان در اين حملا ت دخيل است، به پاکستان سفر کردند و چنان که گزارش شده است، اين سفر جز خفت و کسر شان براي آنها، دست آورد ديگري نداشته است.

اين کار در حالي صورت مي گيرد که مردم، کارشناسان و تحليل گران از آن انتقاد کرده اند  و آن را عمل نابه جا دانسته اند و مدعي اندکه حکومت افغانستان در مورد آدرس را غلط کرده است.

مدت هاست که مردم و صاحب نظران به حکومت مشوره داده بودند تا اسناد و شواهدي که مداخلات پاکستان در افغانستان را ثابت مي کنند و گواهي مي دهند که طالبان مديريت اين حملات را در پاکستان تمرين مي کند و بعد آن را در شهر هاي مختلف افغانستان عملي مي کنند، با شکايت افغانستان به شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد سپرده شود تا آن سازمان از طريق خويش آن را مورد بحث و بررسي قرار بدهد.

با اندوه که زعامت هاي افغانستان از روي جبن سياسي و نداشتن پاليسي کارا و فعال اين کار را نکرده اند و از اين است که ما پيوسته هم طالبان و هم پاکستانيان را در سازماندهي اينگونه حملات جسور تر مي بينيم.

پاکستان هميشه از طالبان حمايت مي کند. تمويل، تجهيز و آموزش طالبان  و داعشيان توسط طالبان سال هاي درازيست که صورت مي گيرد و آن کشور باورمند شده است که طالبان دير يا زود افغانستان را بدست مي آورند و دولت وابسته را به سود آنان تشکيل مي دهند.

اما حالا نيز سر وقت است و اشتباه را از هرجايي که اصلاح کنيم، سود مي بريم و عاقلانه است.

حکومت افغانستان بايد اشتباه کرده را اصلاح کند. اسناد و شواهد بدست آمده را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد و بگذارد اين مسأله در آنجا بحث شود و مداخلات پاکستان با محکوميت بين المللي مواجه شده و آن کشور زير فشار قرار بگيرد تا دست از سر مردم ما بردارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید