پاکستان هنوز هم حامي هراس افگنان است!

 

به دنبال سفر مقامات افغانستاني به پاکستان وپس از حملات خونين در کابل، اينک هيأتي به رياست معين وزارت خارجةپاکستان به کابل آمده است تا با همتاي خود در وزارت خارجة افغانستان گفت و گو کند.

اين هيأت زماني به کابل سفر کرده است که روابط ميان دو کشور رو به وخامت نهاده است و در تازه ترين اظهارات رييس جمهور يادآور شده است که  پناهگاه‌هاي امن تروريست‌ها در پاکستان قرار دارد و آن کشور از طالبان حمايت مي کند.

سفر هيأت افغانستان به اسلام آباد در کابل مورد انتقاد شديد مردم، تحليل‌گران و سياسيون قرار گرفت؛ زيرا آنان باور داشتند که هيأت به جاي ارايه اسناد به پاکستان، آن ها را به شوراي امنيت ملل متحد ارايه مي کرد.

در همين حال پاکستاني ها در مقابل اظهارات مقامات افغانستان که مشعر است آن کشور پس از دريافت اسناد ارايه شده از سوي ما متعهد شده اند تا اقداماتي را بر عليه تروريست‌ها روي دست بگيرند، اعلام کرده اند که آنها به جانب افغانستان هيچگونه تعهدي نه سپرده اند.

در همين حال معلوم نمي شود که امريکا همانگونه که ترامپ اعلام کرده است، به گفته هاي خود عمل کنند چنانچه وزارت خارجة امريکا اعلان داشته است که در راهکار هاي امريکا در برابر پاکستان و در رابطه به افغانستان تغيير تازه اي نيامده است.

اين ها همه گواهي مي‌دهند که تنها مردم ما هستند که در اين ميانه قرباني مي‌دهند و ديگران ناظر ويرانه و قتل و کشتار مردم ما هستند.

روشن است که پاکستاني ها حتا در حالي که امريکا کمک دو ميليون دالري خويش را به آن کشور به حال تعليق در آورده است، جسورانه از خود بي تفاوتي نشان داده است و اين نکته گوياي رازي است که امريکا در اصل حاضر نيست که پاکستان را از دست بدهد.

ماباور منديم که سياست هاي يک بام و دو هواي امريکا سبب شده است که پاکستان همچنان يک دنده راه و شيوه هاي قديمي شان را در برابر افغانستان ادامه بدهند و جنگ و ويراني همچنان در اين کشور ادامه يابد.

ما باور داريم که دولتمردان افغانستان به گفته هاي  پاکستان تا زماني فريب نخورند که اقدامات عملي آن ها را نبينند؛ زيرا مذاکره و گفت‌وگو با پاکستان تا حال هيچ گونه سودي را براي مردم ما به بار نياورده است؛ زيرا اگر آن کشور در خصوص افغانستان تعهداتي را نيز کرده بودند، به آن عمل نشده است.

پاکستان در افغانستان اهداف و منافع راهبردي دارد و تا رسيدن به آن، سياست جاري اش را ادامه خواهد داد مگر آن که فشار هاي واقعي امريکا عليه آن کشور اعمال شود جامعه جهاني نيز آن کشور را زير فشار قرار بدهد.

ما در گذشته نيز گفته بوديم و يک بار ديگر اينجا تکرار مي کنيم که طالبان و پاکستاني ها با در نظرداشت وخامت اوضاع در کشور ما به اين باور رسيده اند که کاميابي آن ها نزديک است و بايد به جنگ ادامه بدهند.

حالا که چنين است، زعامت کشور و امريکا جنگ را بر ضد طالبان شدت بدهند و باور داشته باشند که نيرو هاي دفاعي و امنيتي ما قادر هستند، طالبان را در ميادين نبرد شکست بدهند و به پيروزي برسند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید