کابل شاهد وحشيانه ترين کشتار انتحاري و انفجاري توسط تروريستان

 

سيد شريف ناصر زادهافغانستان و شهر هاي بزرگ آن در اين روزها شاهد تراژيدي بزرگي است ، دشمنان دين و استقلال کشور با بي رحمي تمام، دست به کشتار وحشت‌باري مي‌زنند، غير نظاميان، پيرمردان، زنان، کودکان، جوانان و اقشار گوناگون جامعه را مي کشند، نابود مي‌کنند و رعب و وحشت خلق مي کنند و بعد با پر رويي تمام مسؤوليت اين کشتار هاي وحشيانه را مي گيرند و به اين گونه، چهرة جلاد، خون آشام و مزدورشان را بر رخ مردم وجهان، نمايان مي‌سازند. چنين اعمال به خوبي نشان مي دهند که عاملان اين حملات وحشيانه (طالبان، داعش و ديگر گروه هاي تروريستي) که نه به دين اعتقاد دارند و نه هم به آزادي و انسان و انسانيت، بل اينان گروه هاي مزدور و سر سپرده‌يي اند که جيزي جز قتل وکشتار و ويراني را نمي دانند و مطابق با برنامة باداران شان مي کشند، نابود مي کنند و به اين گونه حلقة غلامي را در گردن مي آويزند و آماده‌گي براي اجراي قتل و ويراني ديگر مي گيرند.

بدون شک چنين حملات بزدلانه و دهشت بار نمي تواند کاروان آزادي و به خصوص، خواست عادلانة مردم را براي به وجود آمدن يک حکومت مردم سالار اسلامي متوقف سازد، بل خون هر شهيدي با پيوستن به شهداي راه آزادي و استقلال کشور، درياي بيکران خشم و نفرت را عليه تروريستان جنايتکار به وجود خواهد آورد و سرنوشت جنايتکارانه تروريستان را در دادگاه عدل الهي رقم خواهد زد.

حاميان و پشتيبانان اين گروه هاي تروريستي بايد بدانند در آتشي که افروخته اند دير ويا زود خواهند سوخت و نتيجة اعمال جنايتکارانة شان را خواهند ديد.

اما برنامه‌هاي ناکام ارگان هاي امنيتي در تکرار حملات پياپي باعث تشويش ونگراني بسياري ازمردم ما گرديده و تکرار چنين حملات، بي اعتباري مرد م را نسبت به صلاحيت ، لياقت و کفايت مسؤولان سکتور هاي امنيتي بيشتر از بيش نمايان مي سازد، در حالي‌که کشور ما شديداً مورد تاخت وتاز تروريستان و حاميان جنايتکار آن قرار دارد، سران حکومت وحدت ملي به عوض يافتن يک راهکار امنيتي ملي براي امنيت وثبات، شديداً در تصاحب قدرت از طريق حذف و نابودي و تضعيف همديگر تلاش مي نمايند و گويا همه انرژي و توان شان‌را براي بدنام کردن همديگر و تضعيف پايه هاي لرزان دولت به کار مي برند.

همه مي دانند که چنين حملات برنامه‌ريزي شده هدفي جز به وجودن آوردن اختلاف و دوئيت بين اقوام ساکن در کشور و تشديد اختلافات مذهبي، زباني و… و دريک کلام، نابودي دولت و ايجاد حکومت وحشت و دهشت، چيزي ديگري نيست ، تروريستان و حاميان جنايتکار آن‌ها چيزي جز تضعيف افغانستان و حاکميت يک مجموعة دهشت افگن و مزدور را در سر ندارند و به همين علت هر روز با کشتار مردم ما تلاش دارند تا به اهداف جنايتکارانة شان نزديک شوند  طالبان و ديگر تروريستان دهشت افگن در شهرهاي افغانستان جوي خون جاري مي کنند و با قتل و کشتار مردم، رعب و وحشت خلق مي کنند و حاميان بيروني آن‌ها با پر رويي از ويتنام دوم در افغانستان ياد آوري مي نمايند تا اين قتل و کشتار را با گفتار رو در روي اين باند جنايتکار با امريکا آماده سازند و زمينة رهبري کابل را به اسلام آباد مهيا کنند.

با اين وجود، آيا اولويت کاري تأمين ثبات و امنيت است و يا اين‌که تضعيف پايه هاي لرزان حکومت وحدت ملي و به وجود آوردن جنگ هاي فرعي که عاقبت آن چيزي جز نابودي افغانستان را در پي نخواهد داشت.

دولت افغانستان بايد بداند که از طريق تيم ناکام امنيتي به اهداف بزرگ مردم براي به وجود آوردن امنيت و ثبات نه تنها نمي‌رسند که ادامة اين مسير همه قرباني‌هاي مردم و سربازان گمنام وطن را با خطر جدي روبه‌رو مي سازد لذا قبل از آن‌که کشتي‌اي در حال غرق شدن افغانستان به سوي نابودي بيشتر رود ،بايد دست به کار شوند و از طريق مشورت با تمامي رهبران ،صاحب نظران ،جامعه مدني و… برنامه‌اي را روي دست گيرند که از يک طرف باعث آرامش روح و روان شديداً متأثر شدة مردم از حملات انتحاري و انفجاري گردد و از طرفي اين برنامه باعث به وجود آمدن اعتماد مردم نسبت به نهاد هاي امنيتي گرديده و زمينة امنيت وثبات را به وجود آورد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید