پاکستان دست از شرارت بر نمي دارد!

 

پاکستان هيچگاه در موضع‌گيري هايش هنگام مذاکرات با افغانستان صادق نبوده است و به هر آنچه در کابل گفته است، پس از بازگشت هيأت به کشور شان بر خلاف آن عمل نموده است.

دو روز پيش بود که هيأتي از آن کشور به رياست معين وزارت خارجة پاکستان به افغانستان سفر کرد و در کابل با همتاي افغانستاني‌اش گفت‌و‌گو و مذاکره کرد.

چند ساعت از برگشت هيأت پاکستاني به اسلام آباد، نظاميان آن کشور از آن سوي ديورند يک بار ديگر به شليک موشک به خاک افغانستان  در ولايت کنر پرداختند.

گزارش شده است که در نتيجة اين موشک پراگني‌هاي نظاميان پاکستاني به ولايت کنر، پنج تن از ساکنان محلي در ولسوالي هاي دانگام و سرکانو، زخم برداشتند که در ميان آن ها زنان و کودکان نيز شامل مي باشند.

اين حملات ماه هاست که هرازگاهي از آن سوي  خط ديورند از سوي نظاميان پاکستاني  صورت مي گيرد که افزون بر خسارات مالي، عده‌يي در آن زخمي و کشته شده اند.

در چنين وضعيتي تا به حال اقدامات لازمي از سوي دولت افغانستان اتخاذ نگرديده است و ديده مي شود که پاکستاني‌ها از بي پاسخ ماندن حملات شان جسور تر گرديده اند.

معلوم است که دولت افغانستان در قبال اين حملات مي تواند دو گونه واکنش از خود نشان بدهد؛ اقدام بالمثل و شکايت از پاکستان در سازمان ملل متحد اقداماتي است که بايد  صورت مي گرفت ولي افغانستان تا حال به اين شگرد ها متوسل نگرديده است.

مردم باور دارند که خموشي در قبال اين گونه حملات مي تواند براي مردم و باشنده گان مناطق مرزي مصيبت بار باشد؛ زيرا با ادامه اين موشک پراگني ها  آنان زيان هاي جاني و مالي مي بينند و آسايش زنده گي شان بر هم مي خورد و حتا گاهي هم ناگزير مي شوند تا خانه و سرپناه شان را رها کرده و به جا هاي امن پناه ببرند.

ضعيف ترين کشور هاي دنيا نيز در اين گونه موارد بي تفاوت از کنار اين گونه دهشت افگني ها و حملات عاقبت نينديشانه، ساکت نمي مانند وواکنش هاي متناسب از خود نشان مي‌دهند.

در چنين حالتي مردم حتا انگشت انتقاد به سوي  امريکا نيز دراز مي کنند و باور دارند که مفاد امضاي پيمان هاي امنيتي در ميان کشور ما و امريکا چه معني دارد که واکنشي از خود نشان نمي دهد.

مردم انتظار دارند که امريکا ئيان بايد از مجاري ديپلماتيک در اين گونه موارد از حکومت و مردم افغانستان حمايت کنند و پاکستاني ها را وادار کنند تا دست از اين کار بردارند و به جاي آن گام هاي سازنده اي را در راستاي تحکيم مناسب ميان افغانستان و پاکستان بردارند که اين روز ها اين مناسبات بسيارآسيب ديده است.

افغانستان سياست مدارا و گذشت را در پيش گرفته است در حالي که پاکستان يک دست را براي مذاکره دراز مي کند و با دست ديگر شمشير از نيام برکشيده و به ما حمله مي کند.

داشتن سياست فعال و اجراات مناسب در اين گونه مواقع، راهکاري است که مي تواند آن‌کشور را سرجايش بنشاند و به اين ماجراجويي ها پايان بدهد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید