پاکستان مزدوران خود را تروریست خواند!

بـرای نخسـتین بـار پاکسـتان دسـت پـرورده گان خـودش را کـه زمانـی هـم آنهـا را بـه عنـوان حکومتـداران در افغانسـتان بـه رسـمیت شـناخته بـود، بـه عنـوان تروریسـت و دهشـت افگـن خطـاب کـرد. مقامـات در وزارت خارجـۀ آن کشـور دیـروز اعـام کردنـد کـه طالبـان و شـبکه حقانـی گروه هـای تروریسـتی هسـتند و در کنـار دیگـر گـروه هـا ی هـراس افگـن قـرار مـی گیرنـد. ایـن انکشـاف  تـازه اسـت و معلـوم شـود کـه آن کشـور در قبـال ایـن گـروه هـای تروریسـتی چـه راهـکاری را در پیـش مـی گیـرد. امنیـت وثبـات در منطقـه بـه موضـع گیری هـای آن کشـور درقبـال طالبـان و شـبکه حقانـی و دیگـر گـروه هـای تروریسـتی و دهشـت افگـن پیونـد تنگاتنـگ دارد و گفتـه مـی توانیـم کـه صلـح کشـور مـا نیـز بـه ایـن موضـع مرتبط می باشـد.

وزارت خارجـۀ افغانسـتان نیـز گـزارش داده اسـت کـه پیشـرفت هایـی در مذاکـرات میـان دوطـرف در ایـن رابطـه بـه دسـت آمـده اسـت ومعلـوم شـود کـه ادامه ایـن مذاکرات در اسـام آبـاد ایـن رونـد را تسـریع خواهـد کرد یـا خیر؟ ایـن در حالیسـت کـه روابـط میـان افغانسـتان وپاکسـتان در چنـد هفتـۀ اخیر و بـه دنبال رخداد هـای خونیـن تروریسـتی در هوتـل کانتیننتـال، فرقـۀ یکصد و یـازده کابـل وچهارراهی صدارت پـس از آن رو بـه وخامـت نهـاد کـه دولـت افغانسـتان اعـام کرد کـه این حمـات در خاک پاکسـتان سـازماندهی شـده اند.

همچنـان رییـس جمهـور غنـی نیـز بـه صراحـت پاکسـتان را متهـم کـرد کـه از تروریسـتهای طالـب و داعـش حمایـت مـی کنـد. گوهـا سـرعت یافتـه اکنـون کـه رونـد گفت و اسـت و پاکسـتان از طالبـان و شـبکه حقانـی که بخشـی از طالبـان هسـتند را بـه عنـوان گـروه هـای تروریسـتی اعـام کرده اسـت، لازم اسـت تـا دیپلماسـی افغانسـتان در وزارت خارجه بیش از پیـش فعـال تـر گـردد و از ایـن پیشـآمد خود اسـتفاده بهتـری کنـد. روشـن اسـت کـه انکشـاف تـازه درایـن رابطـه دراثـر فشـار هـای امریـکا بـر پاکسـتان بـوده اسـت؛ زیرا آن کشـور دو میلیـارد دالر کمک های خـود را به پاکسـتان مشـروط سـاخت و آن را به حالـت تعلیـق قـرار داد. همـه گان بـه ایـن بـاور انـد کـه ایـالات متحـده امریـکا بایـد ضمـن اینکـه  ایـن حالـت را بایـد تـا زمـان دسـتیابی به یـک نتیجـه مطلـوب حفظ کنـد، بایـد آن  را همـگام بـا دیگـر متحدانـش درپیمـان ناتـو، افزایـش دهـد. مـا بـاور داریم کـه پاکسـتان می توانـد از زیر بار گفته هـای خویـش شـانه خالـی کنـد.

این کشـور در شـرایط عـادی زنده گـی آمیبـی دارد و بـه هرطـرف خـود پـا هـای کاذب تشـکیل می دهـد واز ایـن رو  بـه اصـاح شـکل معیـن ندارد. ثبـات در کشـور مـا و منطقه همراه بـا صلح زمانی تأمیـن شـده مـی توانـد کـه پاکسـتان بـه تعهدات خویـش عمـل کنـد. وقتـی ایـن کشـور دسـت از حمایـت طالبان و شـبکه حقانی که خـود حالا آن هـا را گـروه هـای تروریسـتی می نامـد، بـردارد و علیـه آنـان اقدامـات لازم اجرا بدارد، آنگاه اسـت کـه افـق هـای تیره و تـار در منطقه پس از سـپیده دم آرامـش، باطلـوع خورشـید صلـح روشـن و نورانـی خواهد شـد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید