پاکستان با نیرنگ افغانستان را فریب می دهد

سید شریف ناصر زاده

تهدیـدات و تعزیـرات بـر کمـک هـای امریکا برای پاکسـتان و تشـدید حمات انتحـاری و انفجـاری در افغانسـتان، این دو کشـور (افغانسـتان- پاکسـتان) را در تـب و تـاب انداخـت و در ظـرف دو هفتـه چندیـن هیـأت از هـر دو کشـور رد و بـدل گردیدنـد تا اوضـاع را به کام خـود در آورند. هفتـه پیـش دو مقـام بلنـد امنیتـی افغانسـتان بـه پاکسـتان رفـت و همیـن چنـد روز پیـش هیـأت بلند پایـة نظامی و ملکـی پاکسـتان بـه افغانسـتان آمـد و هـم قرار اسـت یـک هیـأت افغـان روز  فبـروری 9 دلـو برابـر بـا 20جمعـه بازهـم بـه پاکسـتان بـرود.

شـهروندان کشـور آگاه انـد کـه پـس از حمـات پیاپـی و دهشـت بـار  تروریسـتان کـه باعـث کشـتار بسـیار مظلومانـة مـردم مـا گردیـد مسـؤولان امنیتـی مـا بـه پاکسـتان رفتند تا بـه گفتة خودشـان، اسـناد و شـواهد وجود گروه هـای تروریسـت کـه در خاک پاکسـتان دسـت بـه تنظیـم اعمـال دهشـت بـار بـه افغانسـتان می زننـد را بـه مقامـات پاکسـتان ارایـه نماینـد. دریـن ارتبـاط رییـس امنیـت ملـی پـس از سـفر بـه پاکسـتان در جریـان مصاحبـه مطبوعاتی اش گفـت کـه آنهـا در ماه هـای اخیـر «معلومـات و اطاعـات دقیـق» را کـه در نتیجـه بازداشـت شـماری از افـراد وابسـته بـه گروه هـای شورشـی بـه دسـت آورده انـد، دسـته بندی کـرده و بـه مقامـات پاکسـتان تسـلیم داده انـد. بـه گفتـه ایـن مقـام امنیتـی افغـان، در گذشـته مقامـات پاکسـتان همـواره انکار می کردنـد کـه طالبـان در ایـن کشـور پناهگاه هـای امـن دارنـد و از آنجـا علیـه افغانسـتان اقـدام می کننـد، امـا ایـن بـار آن هـا ایـن موضـوع را نـه تنها انـکار نکردنـد، بلکـه به آن اعتـراف هم کردنـد.

امـا چند سـاعتی ازیـن مصاحبه مطبوعاتـی نگذشـته بـود کـه سـفارت پاکسـتان در کابـل بـا نشـر خبرنامـه ای گفـت کـه پاکسـتان هیـچ تعهـدی برای پاسـخ به اطاعاتی کـه از مقامات امنیتی کابـل بـه آن هـا داده شـده، نداده انـد. از سـویی هـم وزیـر داخلـه افغانسـتان گفتـه بـود هیأتـی کـه از پاکسـتان بـه کابـل می آیـد و در مـورد «اقدامـات» پاکسـتان بـه مقام هـای افغانسـتان معلومـات می دهـد. امـا سـفارت پاکسـتان آن را رد کـرد و گفت که سـفر ایـن هیأت هیـچ ارتباطی بـا سـفر مقامـات امنیتـی بـه پاکسـتان نـدارد و بـه دنباله نشسـت هایی صورت می گیـرد کـه از سـال گذشـته بـه ایـن سـو بـرای همآهنگـی میـان دو کشـور جریـان داشـته و نتیجـه ایـن سـفر هـم چنین شـد.

موضع بسـیار روشـن و واضح پاکسـتان بعد از سـفر هیـأت امنیتی افغانسـتان در پاکسـتان و مصاحبـه هـای مطبوعاتـی آن هـا در رابطـه بـا پاکسـتان نشـان می دهـد کـه بـاز هـم افغانسـتان در هاله یـای از ابهـام و خیـال گرایـی دچار خـوش بینـی شـده اسـت کـه نتیجـه آن چیـزی جز فریـب اذهان جامعه نیسـت. رییـس جمهـور از یـک طـرف صلـح را در میـدان جنـگ مـی خواهـد و از جانـب دیگـر نماینـده گان امنیتی اش را در پاکسـتان می فرسـتد تا اسـناد حضور پایگاه هـای تروریسـتان در پاکسـتان را بـه آن هـا ارایـه دهـد. واقعیت این اسـت کـه دولت افغانسـتان و نیروهـای امنیتـی آن بـا حمـات پیاپی دشـمنان دین و استقال کشـور نتوانسته اسـت و ظایـف امنیتی شـان را ادا نمایند و اینـک بـا افـکار آشـفته از ناکامی هـای امنیتـی، نـه در جهـت بهبـود ارگان های امنیتـی بـرای مقابلـه بـا تروریسـتان، بل بـرای فریـب اذهـان جامعـة مظلـوم و سـتم دیده اقدامـات نمایشـی را روی دسـت می گیرند تـا همچون گذشـته ها، خـاک بـه چشـم مـردم بپاشـند و بعد از چنـدی چنیـن تراژیـدی اسـفناک بـه باد فراموشـی سـپرده شود. دادن اسـناد بـه نیـرو هـای متجـاوز کـه جنـگ را از دهـات در پهلـوی قصـر ریاسـت جمهـوری رسـانیده انـد و باقسـاوت و خـون ریـزی بـی نظیـری مـردم را قتـل عام مـی کنند چه سـودی بـرای امنیـت و ثبـات کشـور مـی تواند  دولت افغانسـتان ًبـه بـار آورد. اگر واقعا چنیـن اسـناد را در دسـت دارد چـرا بـا مـردم و نهـاد هـای معتبـر بیـن المللـی شـریک نمـی سـازد تـا از آن طریـق فشـارهای بیشـتری بـالای متجاوزیـن جنایتـکار بـه وجـود آیـد.

پاکسـتان هـم اکنون تجـاوزش به دروازة ارگ رسـیده اسـت و در جلـو چشـمان جهانیـان، بـی مهابـا مـردم را می کشـند ،نابـود مـی کننـد و قتـل عـام بـه راه می انـدازد و بـدون شـک ایـن اعمـال بـدون داشـتن روابـط بـا سـتون پنجمی هـا امـکان پذیـر نیسـت. بـا ایـن حالت،  صلـح را در میدان ًاگـر افغانسـتان واقعـا جنـگ می خواهـد، بایـد اولیـن اقـدام پاکسـازی سـتون پنجمـی هـا از درون دولت را بـدون هیچگونـه مصلحت های  در میـدان ً سیاسـی آغـاز نمایـد و عمـا نبـرد علیه تجـاوز و تجاوزگری بایسـتد. سـتون پنجمی ها همان مفسـدین هستند کـه بـا ترویج فسـاد زنجیره یـی در تار و پـود دولـت رخنـه نموده و از درون، دولـت را بـه سـوی نابـودی می برنـد. رییـس جمهور بـه عنوان  ًفرمانـده کل، اگـر واقعـا می خواهـد تـا امنیـت و ثبـات را در افغانسـتان تضمیـن نمایـد بایـد بـا قاطعیـت تمـام بـا مفسـدین سـتون پنجمـی هـا برخـورد قانونـی نمـوده، دسـت های شـان را از مسـؤولیت ها کوتـاه و بـه دادگاه معرفـی نماید و بـا تقویت ارگان هـای امنیتـی و اسـتخدام افـراد متعهـد بـه اسـام و افغانسـتان گام هـای عملـی را بـرای ایجـاد امنیـت و ثبـات بردارنـد. بـدون یـک راهـکار عملـی ملـی و امنیتـی نمـی توانیـم قادر بـه ایجاد صلح در میـدان هـای جنـگ باشـیم. سید شریف ناصر زاده دادن اسناد به نیروهای متجاوز که جنگ را از دهات در پهلوی قصر ریاست جمهوری رسانیده اند و باقساوت و خون ریزی بی نظیری مردم را قتل عام می کنند چه سودی برای امنیت و ثبات کشور می تواند به بار  دولت ًآورد. اگر واقعا افغانستان چنین اسناد را در دست دارد چرا بامردم و نهادهای معتبر بین المللی شریک نمی سازد تا ازآن طریق فشارهای بیشتری بالای متجاوزین جنایتکار به وجود آید.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید