حکومت غني ناکام است نبايد تمديد شود!

 

با نزديک تر شدن انتخابات رياست جمهوري در شرايطي که اوضاع امنيتي و تهديدات دشمن حتا ارگ را نيز در بر گرفته است، هم حکومت و هم امريکا به فکر آن شده اند که با ترفند ساده، دوران عمر اين حکومت ناکام و ورشکسته را پنج سال ديگر به درازا بکشانند.

اين در حاليست که امريکائيان تا چند ماه پيش نيز بر برگزاري انتخابات شفاف و به موقع در افغانستان تأکيد داشتند. ترفندي که گزارش مي شود حکومت اين روزها آن را در درون ارگ مطرح کرده است، ايجاد شوراي قيادي رهبران تنظيم هاي جهادي است که براي آن ارگ هفته‌هاي گذشته مذاکرات پنهاني و آشکار خود را با سران جهادي آغاز کرده است.

اين ترفند اگر محقق شود افغانستان يک بار ديگر به سال‌هاي آغازين جنگ هاي داخلي برمي گردد؛ جنگ هايي کابل را به ويرانه اي مبدل کرد و در آن ده‌ها هزار انسان بيگناه جان هاي عزيز شان را از دست دادند.

با خواندن گزارش‌هايي در اين مورد يک بار ديگر اين نکته در اذهان مردم خطور مي‌کند که گفته اند: «تاريخ به عقب بر مي‌گردد.» گويا شرايط براي اين برگشت همچنان در ميان است، طالبان در بسياري از مناطق يا قدرت دارند و يا به تهديد جدي و بالقوه مبدل گرديده اند، دولتي که بيش از سه صد و پنجاه هزار نيروي  امنيتي و دفاعي دارد و بزرگ‌ترين نيروي نظامي دنيا نيز از آن حمايت مالي و تسليحاتي مي کند، در همه جاي افغانستان با آنهادر جنگ اند و پايتخت مانند آن سال‌ها پيوسته شاهد انفجارات و خرابي هاي روز افزون است، گويا نشان مي‌دهند که به راستي تاريخ دارد به عقب بر مي گردد.

مردم افغانستان هيچگاهي نمي خواهند تا شاهد اينگونه عقبگرد وحشتناکي باشند که براي ادامه کار حکومت ناکام کنوني افغانستان و بازي هاي رازناک امريکا، مد نظر گرفته شده است.

اگر حکومت کنوني بخواهد زمان ماموريت خويش را از مجاري غير قانوني بر مردم افغانستان تحميل کند، وضعيت در کشور بدتر از اين مي‌شود، زيرا کارد نارضايتي مردم از حکومت اشرف غني به استخوان مردم رسيده است.

مردم مي خواهند که رهبران جهاد افغانستان يک بار ديگر از سوراخ واحدي گزند مار تاريخ را نچشند. مردم مي خواهند که دست رد به سينه ارگ و امريکا بزنند و نگذارند که ترفند کهنه يک بار ديگر سرنوشت مردم ما  را بدتر کند و حکومت غيرقانوني براي پنج سال ديگر نيز راه گذار مردم ما را به سوي آينده به کندي بکشاند.

مردم مي خواهند که رهبران جهاد افغانستان با عبرت گيري از گذشته ضمن اين که اين ترفند را يک عقب رفت بدانند، براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در افغانستان بر بنياد مفاد قانون اساسي کشور تأکيد کنند و روا مدارند که ما دوباره از راه روشن وارد چاله ها و بيغوله هاي وحشتناک شويم که حاصلش بي ثمروآينده روشن نخواهد بود.

امريکا بايد همچنان روي تعهداتش در راستاي حمايت از دموکراسي در افغانستان ادامه بدهد و ضمن  حمايت از مردم افغانستان، فشار هايش را بر پاکستان افزايش بدهد تا دست از حمايت و پرورش تروريست‌ها در خاکش بردارد و طالبان را براي گفت‌و‌گو آماده سازد.

راه ديگري که براي پايان دادن به اين غايله وجود دارد، جنگي سرنوشت ساز و داشتن اراده براي شکست تروريست‌ها در افغانستان است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید