با انسداد جاده ها  امنيت شهر گرفته نمي‌شود!

 

چند روز است که راه‌بندان‌هاي شديد، باشنده‌گان برخي ازمناطق کابل را گرفتار مشکل هاي فراوان کرده است. مردم نواحي مکروريان ها، وزير محمد اکبر خان، شش درک و پل محمودخان از همه بيشتر درد اين راه‌بندان ها را متحمل مي شوند و اين کار موجب اخلال در رفت و آمد مردم به مرکز شهر گرديده است.

اين تدابير شديد امنيتي پس از آن در اين مناطق برقرار گرديده است که شهر کابل دو هفته پيش شاهد دو حمله تهاجمي وحشتناک بود که در اثر آن صد ها تن از مردم بيگناه ما، جان هاي عزيز شان را ازدست دادند.

در چنين وضعيتي، در حالي که مردم شهر منتظر اتخاذ تدابيري از سوي نيرو هاي امنيتي در سراسر شهر است، قلعه بندي ارگ و برخي از سفارتخانه ها، را شايد به عنوان راهکار امنيتي قلمداد کرده اند که در آن، مردم به مشکل فراوان بيماران شان را به شفاخانه ها منتقل مي کنند.

در حالي که رييس جمهور برنامه امنيتي شهر کابل را دريافت کرده است و آکنون آن را زير مطالعه دارد و شايد با مشاورانش در مورد آن رايزني دارد، صبر و شکيبايي مردم از عملکرد هاي نيرو هاي امنيتي به سر رسيده است و از حکومت مي خواهند تا به اين وضعيت هر چه زود تر پايان بدهند.

شهر اين روز ها چهرة نظامي به خود گرفته است. حضور نيرو هاي امنيتي و راه بندان شديد، سيماي اين شهر غريب را بيشتر وحشتناک کرده است.

مردم از حکومت توقع دارند که راهکارهاي‌شان را در راستاي تأمين امنيت پايتخت طوري عملي کنند که راه‌بندان‌ها، مردم را از تردد در شهر و کار و بار شان باز ندارد.

اگر تدابير اتخاذ شده طوري تعميم يابد که نقاط حساسي را که از آن دشمن مي تواند به داخل شهر رخنه کند، نواحي اي که در آن ها دشمن مرکز هاي مخفي دارند و در آن جا جلسات برگزار مي کنند و انتحاريون شان را تجهيز مي‌دارند تا به مرکز شهر و نقاط مهم اعزام دارند، زير نظر کارکنان کشفي و نيروهاي امنيتي باشد، نيازي به راه‌بندان‌ها نيست تا مردم را با مشکلات فراوان مواجه سازد.

راه‌نبدان هاي نيمي از شهر براي يک روز و يا دو روز شايد بشود براي مردم قابل قبول  باشد و آن را تحمل کنند ولي انسداد هفته وار جاده ها، قابل پذيرش نيست و بايد در آن تجديد نظر صورت بگيرد.

مردم انتظار دارند که رييس جمهوري کشور هر چه زودتر برنامه جديد امنيتي شهر را منظور نموده و آن را اجرايي سازد. هر گونه برنامه اي نمي تواند بدون گماشتن افراد شايسته و وفادار به نظام، مردم و کشور در نقاط حساس و فعال کردن ساختاري بخش امنيت ملي و نهاد هاي کشفي، منتج به نتيجه مطلوب و کاميابي گردد.

آمرين حوزه هاي امنيتي کشور از شمار کساني بايد انتخاب شوند که داراي تجربه و تحصيلات اکادميک و مسلکي باشند و در صداقت و پاکدامني شان نيز نبايد شبهاتي وجود داشته باشد.

نظارت و کنترول شبانه و فعال کردن مستمر گزمه هاي نيرو هاي امنيتي به گونة بيست و چهارساعته در سراسر شهر نيز مي تواند تأثيرات بارزي در تأمين امنيت در پايتخت داشته باشد.

مردم کابل اميدوار اند که پس از بازبيني برنامه جديد امنيتي شهر کابل، هر چه زودتر عملي شود تا مردم در سايه امنيت و آرامش نفس بکشند و گليم بد امني از شهر و ديگر مناطق کشور برچيده شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید