پروژه تاپي روزنه‌ي اميد براي مردم افغانستان!

 

مراسم بازگشايي کار عملي پروژه تاپي در هرات، ديروز پس از چاشت با حضور مقام هاي افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان برگزار شد و به قول برخي از آگاهان پس از دو نيم دهه جنگ، پروژة «تاپي» يا انتقال گاز ترکمنستان از طريق افغانستان به پاکستان و هند در حال اجرا است.

اين در حالي است که طرح انتقال گاز ترکمنستان به آسياي جنوبي از سال ها پيش مدنظر شرکت يونيکال امريکايي و شرکت بريداس آرژانتيني بود و گفته مي شود مسأله به وجود آمدن گروه طالبان به رهبري شبکة اطلاعات پاکستان و حمايت امريکايي ها هم به همين منظور بود تا گاز ترکمنستان از طريق افغانستان به پاکستان انتقال يابد و مولوي عبدالوکيل متوکل وزير خارجه طالبان و وزير خارجه ترکمنستان نخستين امضا کنندة توافق نامه پروژة «تاپي» خوانده شده اند.

پروژه «تاپي» در حالي عملي خواهد شد که رابطه افغانستان و هند با پاکستان در نهايت تيره گي قرار دارد و حکومت افغانستان، پاکستان را حامي تروريستان مي داند و در اين شب و روز تلاش دارد تا پاکستان در فهرست کشورهاي حامي هراس افگنان قرار بگيرد.

پاکستان تا هنوز با وجودي که زير فشار امريکا قرار دارد دست از حمايت تروريستان بر نداشته و چنين معلوم مي شود که اين کشور در فکر به قدرت رسانيدن طالبان است و مي خواهد با ايتلاف با روسيه، ايران و ترکيه، امريکا را در اين منطقه زمين گير کند.

اما با وجود چنين تنش ها، انتقال گاز ترکمنستان از طريق افغانستان به پاکستان و هند مي تواند روزنه‌ي اميد براي تأمين صلح در منطقه گردد و پروژه تاپي نقطه وصل اين کشورها شود و منافع مشترک شان در اين مهم گره بخورد.

اشتراک رهبران اين کشورها در گشايش آغاز کار عملي پروژه تاپي نشان مي دهد که امکان همکاري ميان اين چند کشور که سال ها در خصومت بودند، وجود دارد و پاکستان و هند که به گاز طبيعي اشد ضرورت دارند، اهميت اين مسأله را درک کرده و در سال‌هاي آينده جز همکاري کشورهاي منطقه ديگر راهي وجود نخواهد داشت.

ممکن است همين نياز شديد پاکستان به گاز طبيعي ترکمنستان سبب شده است که طالبان اعلام بدارند که از پروژه تاپي حمايت مي کنند يعني نمي خواهند منافع پاکستان را صدمه بزنند و نظاميان پاکستاني به مليشه هاي خود يعني طالبان گفته اند که چنين موضع بگيرند و اطمينان کشورهاي ذينفع از پروژه تاپي را به دست آورند.

به هر حال پروژه تاپي براي افغانستان هم فرصتي براي توسعه اقتصادي و کاهش فقر و بيکاري خواهد بود و هم امکان انعطاف مخالفان مسلح وجود دارد که از جنگ و درگيري دست بکشند و به مذاکرات صلح تن دهند.

تأمين امنيت پروژه تاپي براي افغانستان بسيار مهم است؛ زيرا با توجه به پايان يافتن کار رييس جمهور غني در اول جوزاي سال آينده و آغاز جار و جنجال هاي سياسي، ممکن است به امنيت پروژه تاپي چندان توجه نشود.

پس پيشنهاد مي شود که براي تأمين امنيت پروژه تاپي از همين اکنون يک کميسيون ملي ايجاد شود و اين کميسيون راه هاي تأمين امنيت پروژه تاپي را بررسي و تصاميم اين کميسيون دور از غوغاي رهبري و يا اين که چه کسي در رأس رهبري دولت قراردارد و يا قرار مي گيرد، عملي شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید