پاکستان هنوز هم در فکر فريب امريکاست!

 

وزارت خارجه امريکا در واکنش به نامه اخير طالبان مبني بر خروج نيروهاي امريکايي از افغانستان به عنوان پيش شرط آغاز مذاکره آن گروه با امريکا گفت، ايالات متحده امريکا بنابر تقاضاي مردم افغانستان و توافق سازمان ملل متحد تا زماني در اين کشور باقي خواهد ماند تا افغانستان دوباره به لانة امن تروريستان مبدل نشود.

همچنان معاون وزارت خارجه امريکا گفت که طالبان مانند کورياي شمالي انتظار گفت و گوي مستقيم با ما را نداشته باشد و اگر اين گروه مي خواهد مذاکره کند با دولت افغانستان مذاکره کند.

پيشنهاد مذاکره گروه طالبان با امريکا در حالي صورت گرفته است که پاکستان به عنوان کشور حامي تروريستان زير فشار شديد جامعه جهاني به ويژه امريکا قرار گرفته است و اکنون بسياري کشورهاي جهان به اين باور رسيده اند که نظاميان پاکستاني براي اهداف شان از تروريزم استفاده ابزاري مي‌کنند و همواره براي بي ثبات سازي برخي از کشورهاي منطقه هراس افگنان را سازماندهي و تجهيز مي دارند.

به همين گونه بسياري از آگاهان باور دارند که طالبان به عنوان مليشه هاي پاکستاني صلاحيت گفت و گو و مذاکره را با هيچ کشوري ندارد و اين حکومت پاکستان است که براي طالبان تعيين تکليف مي دارد که چه کنند و چه نکنند؟

پاکستان هنوز هم اميدوار است که روزي امريکايي ها از افغانستان بيرون مي شوند و اين لقمه چرب دوباره طعمه‌ي آن کشور خواهد بود.

به همين منظور است که پاکستان به سازماندهي و تشويق هراس افگنان براي دوام جنگ در افغانستان ادامه مي دهد و تا اکنون با وجود فشارهاي امريکا به فراخوان مبارزه صادقانه برضد هراس افگنان و يا سرکوب طالبان و بازداشت آن ها پاسخ نداده و دست از حمايت تروريستان بر نداشته است.

پيشنهاد مذاکره طالبان با امريکا که به دستور و اشاره نظاميان پاکستاني صورت گرفته است، جز اغفال اذهان چيزي ديگر نخواهد بود و آن هم با پيش شرط اين که امريکا از افغانستان بيرون شود.

همه باور دارند زماني که امريکايي ها از افغانستان بيرون شوند و به باور طالبان به اشغال شان پايان دهند، فوراً پاکستان به وسيله ي همين طالبان، افغانستان را اشغال خواهد کرد.

در حالي که اشغال افغانستان به وسيله امريکا به مراتب نسبت به اشغال پاکستان بهتر است و مردم افغانستان آن روزهاي سياه حاکميت کافر پرور طالبان را به ياد دارند که په بر سر مردم مظلوم افغانستان چه آوردند و تمام کشور را به يک زندان مخوف و خطرناک مبدل نموده بودند و همه ي دار و ندار کشور را از آثار تاريخي و فرهنگي گرفته تا منابع اقتصادي را به خاک يکسان کردند و تاکستان هاي شمالي را آتش زدند و براي دوام حاکميت ظالمانه شان متوسل به قتل عام شدند و حتا به حيوانات هم رحم نکردند.

با توجه به اين ملاحظات، طالبان تماميت خواه هرگز قصد مذاکره و گفت و گوي صادقانه را ندارند و بايد امريکا به  فشار خود بالاي پاکستان ادامه دهد و تحريم هاي لازم بالاي حکومت اين کشور وضع شود تا نظاميان پاکستاني مجبور شوند که دست از حمايت تروريستان بردارند و در چنين حالتي ممکن است پاکستان اجازه مذاکره و گفت و گوي صادقانه به طالبان را بدهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید