شش قرارداد در کميسيون تدارکات ملي تصويب شد

 

در جلسيه کميسيون تدارکات ملي به رياست رييس جمهور غني، قرارداد جواز سرمايه‌گذاري شبکة ملي فايبر نوري و 5 قرارداد تدارکاتي ديگر تصويب شده است. در خبرنامه رياست جمهوري آمده است، در اين نشست، قرارداد اعطاي جواز سرمايه‌گذاري شبکة ملي فايبر نوري مربوط ادارة تنظيم خدمات مخابراتي افغانستان (ATRA)  با سرمايه‌گذاري‌ 383 ميليون دالر تصويب گرديد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید