بدون فشار به پاکستان طالبان حاضر به مذاکره نمي شوند!

 شوراي امنيت سازمان ملل متحد از گروه طالبان خواست تا پيشنهاد حکومت افغانستان را در مورد آغاز مذاکرات صلح بپذيرد و بدون درنگ گفتوگو را آغاز کند.

شوراي امنيت روز پنجشنبه 24 حوت با نشر اعلاميه يي حمايت خود را از تلاش هاي حکومت افغانستان بر مصالحه با طالبان اعلام کرد و گفت که نشست پروسه کابل بايد منجر به توقف خشونت ها و قطع تمام روابط با هراس افگنان شود.

اين در حالي است که پس از فراخوان مذاکره و صلح با طالبان از سوي حکومت افغانستان تا اکنون هيچ نشانة از سوي طالبان مبني بر آمادهگي شان براي مذاکره نه تنها که ديده نميشود بل اين گروه مطابق معلومات سخنگويان نهادهاي امنيتي، به جنگ بيشتر در افغانستان اصرار دارند و ميخواهند تسلط شان را بر برخي از قسمت هاي افغانستان محکم تر کنند و پيشروي داشته باشند.

از سوي ديگر پاکستان که در عقب طالبان قراردارد و نظاميان آن کشور آنها را سازماندهي و تجهيز مي دارند، تا حال به مانند طالبان به سياست آشتي و صلح در افغانستان چراغ سبز نشان نداده است و مي خواهد جامعه جهاني به ويژه امريکا را فريب دهد.

ما ضمن اين که از اين اقدام شوراي امنيت سازمان ملل متحد مبني بر حمايت اش از فراخوان مذاکره با طالبان استقبال مي داريم ولي مي گوييم که اگر طالبان و حامي شان پاکستان حاضر به مذاکره و گفتوگو با حکومت افغانستان نشود در آن صورت اين سازمان بين المللي متوسل به چه اقدامي خواهد شد و پاکستان و طالبان را چگونه زير فشار قرار خواهد داد؟

به باور ما اگر طالبان با وجود اين همه تأکيد جامعه جهاني و سازمان هاي بين المللي به جنگ ادامه بدهند و پاکستان دست از حمايت هراس افگنان بر ندارد، بايد شوراي امنيت سازماندهي ملل متحد فشارهاي بيشتر را به پاکستان و تروريستان در دستور کار خود قرار بدهد و تحريم هاي اقتصادي را به پاکستان اجرا نمايد تا آن کشور مجبور گردد که دست از حمايت هراس افگنان بردارد و طالبان را مجاب به مذاکره با حکومت افغانستان نمايد.

در غير آن الي زماني که پاکستان زير فشار شديد جامعه جهاني قرار نگيرد بعيد به نظر مي رسد که طالبان حاضر به مذاکره و گفت و گو شوند و اين گروه تروريست کما في السابق به جنگ و آدم کشي ادامه خواهند داد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید