نماینده گان خوب از بد باید تفکیک شوند!

 

در انتخابات درونی مجلس نماینده گان که هفته گذشته یعنی از روز شنبه آغاز و تا روز چهارشنبه ادامه داشت با وجودی که شعارهای دروغین را حکومت به منظور عدم دخالت در امور مجلس سر داد، ولی بنابر اظهار نظر معاون اول مجلس نماینده گان، مقامات حکومتی در انتخابات مجلس شدیداً دخالت داشتند و به قول آقای همایون از رییس جمهور گرفته تا وزیر مالیه و تعداد دیگر مربوط تیم غنی خواستند شخص دلخواه شان به کرسی معاونیت اول برسد که نرسید.

به همین گونه در مجلس نماینده گان دیروز برخی از نماینده گان از توزیع پول در مجلس انتقاد کردند و گفتند که در انتخابات درونی مجلس نماینده گان پول های زیاد توزیع و رأی برخی از نماینده گان خریده شد.

این نخستین انتقاد و اتهام نسبت به برخی از نماینده گان مجلس نیست، بل در گذشته نیز اتهامات فراوان از سوی خود نماینده گان و آگاهان نسبت به عملکرد منفی نماینده گان وارد شده است که قابل اندیشه می باشد.

تنها معامله گری اتهامی نیست که به تعدادی از نماینده گان وارد می شود، بل فساد اداری و گماشتن وابسته‎گان شان در نهادهای مهم حکومتی و منفعت زا با تبانی وزیران ضعیف النفس و معامله گر نیز از عملکردهای منفی و خلاف ورزی آنان است.

برخی از آگاهان باور دارند که در ملاقات و دیدار وزیران با نماینده گان در هفته یک یا دو روزی که انجام می شود، برخی از نماینده گان با وزیران همواره به فکر تأمین منافع شخصی شان و نصب اقارب و دوستان شان اند که چگونه وزیر را مجبور سازند و یا معامله کنند که وابستگان شان در کرسی های مهم نصب شود و اگر به این اهداف شان نرسند باز به فکر استجواب و یا استیضاح می شوند تا وزیر بیچاره را تابع خود شان نمایند. به همین منظور است که برخی از آگاهان، شورای ملی را نه تنها خانه ملت، بل به خانه فساد، مانند می دانند که هیچ سودی به حال مردم مظلوم افغانستان ندارد و دوام کار و یا عدم آن را یکسان تلقی می کنند.

این در حالی است که دوام کار شورای ملی نیز از مدت سه سال به این سو غیر قانونی خوانده می شود و حکومت نتوانسته است و یا نخواسته است تا انتخابات پارلمانی را در وقت و زمان آن برگزار کند.

با توجه به این گفته ها پارلمان کشور کاملاً از اعتبار افتیده و برخی از نماینده گان در میان مردم به اشخاص زورگو، فساد پیشه و قلدر معروف شده اند که به درد وطن و کشور نمی خورند و حکومت گاهی از این نماینده گان استفاده ابزاری می کند و همین نماینده گان اند که صدای نفاق افگنانه شان بلند می شود ومی‎خواهند کشور را به سوی درگیری های بیشتر قومی و زبانی جهت بدهند.

ولی با آنهم در  مجلس نماینده گان برخی از افراد پاک و دلسوز به مردم و کشور هم وجود دارند که باید همین تعداد صف شان را از صف فاسدان جدا سازند و تلاش کنند که چهره و هویت نماینده گان معامله گر و فساد پیشه را به مردم معرفی دارند.

در غیر آن زمانی که از معامله نماینده گان یاد می شود در این اتهام تر و خشک می سوزد و به نسبت افشا نبودن هویت نماینده گان خلاف رفتار، مردم نمی توانند خوب را از بد و دزد را از صاحب خانه تفکیک کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید