جهال مخالف جشن نوروز اند!

قشلاقی

 

فردا نخستين روز سال 1397 هجري خورشيدي است و از اين طريق آن را به همه هموطنان عزيز خويش مبارک باد مي گوييم. اميدواريم که در سال جديد، طليعة خورشيد آرامش و صلح در کشور تابيدن گيرد و ما پس از چهل سال جنگ، نفسي به راحت بکشيم و کار براي
باز سازي و نوسازي کشور عزيز خويش را از سر گيريم.

پس از چهل سال نو روز در ميان موافقان و مخالفان آن تجليل مي شود. مخالفان نوروز همان هايي اند که از يک سو در فقر آگاهي و دانش به سر مي برند و از جانبي هم، اسلام سياسي که ريشه هاي بنياد گرايي و افراطيت را در کشور گسترده تر ساخته است، در اذهان اين گروه ها نيز به شدت نفوذ کرده است و از اين رو مردم در فضاي متفاوت تر از سال هاي گذشته، آن را تجليل مي کنند.

اين در حاليست که به گفتة بسياري از انديشمندان جهان اسلام، روايات روشني در مورد حرام بودن تجليل از نوروز و سال نو وجود ندارد و آنچه هم روايت مي شود، در مورد نوروز و سال نو، صادق نيست؛ زيرا اين جشن، جشن مجوسان نيست و کساني که آن نام را برنوروز گذاشته  اند، از يک سو دانش لازم را در اين زمينه ندارند و از جانبي هم، زير تأثير باور هاي سلفي قرار گرفته اند.

نوروز جشن گراميداشت از انقلاب طبيعت است. به قدرت خداوند بزرگ، نظم  انسجامي که در گردش ستاره ها و سيارات وجود دارد، براي زميني که يکي از سيارات منظومه شمسي است، چهار فصل متفاوت و شب و روز را مي آفريند و در نتيجة اين گردش و سيرو حرکت سيارات، در اولين روز سال خورشيدي، تعادل در شب و روز برقرار شده و زمستان، جايش را به سر
زنده گي و زنده شدن دوباره طبيعت مي دهد.

گراميداشت از انقلاب طبيعت در واقع شکر گذاري به دربار آفريدگار عالم است که به قدرت بالغة خويش گياه و نبات را دوباره مي روياند و طبيعت خوابيده، سر از نو به شکوفايي و زيبايي مي رسد.

آناني که در مخالفت با تجليل نوروز سخنان بي مورد و ناسنجيده و نادرست مي زنند، در واقع به قدرت هاي بيشمار پروردگار هستي پشت مي کنند که براي دسترسي انسان ها به محصولاتي از طبيعت براي انسان ها آفريده شده اند.

ما اميدواريم که در سال جديد، حکومت و جامعه جهاني در همياري با همديگر، از همه ذرايع گوناگون کار گيرند تا گفتوگو ها براي برقراري صلح و آرامش در کشور آغاز گردد.

صلح در کشور ضرورت مبرم مردم ما است. جنگ دراز مدت  هر روز از مردم ما قرباني مي گيرد. خانواده ها، عزيزان شان را از دست مي دهند، فرزندان زيادي يتيم مي شوند و زنان زيادي هم همسران و نان آوران خويش را از دست ميدهند.

اين مصيبت چهل سال است که دامن مردمان را گرفته است. تا هنوز هر گونه تلاشي براي آوردن صلح بي نتيجه بوده است؛ زيرا طالبان تا هنوز حاضر نيستند تا با دولت افغانستان پيرامون صلح گفتوگو کنند.

مردم ما در سال جاري مشکلات فراواني در پيش رو خواهند داشت. پيش بيني مي شود، در بهاري که در پيش روست، جنگ ها در سراسر کشور شدت گيرد و معلوم است که شدت جنگ، تلفات انساني را نيز در قبال دارد.

مردم افغانستان در سال جديد يا با بيداري و هوشياري روند گفتوگوهاي صلح را آغاز کنند يا شاهد خونريزي هاي فراواني باشند که در قريه ها و شهر ها، زنده گي انسان ها را به خطر اندازد و آبادي هاي موجود درکشور را به ويراني مبدل کند.

هموطنان عزيز ما بايد در سال جديد، با حمايت از حکومت و نيرو هاي دفاعي و امنيتي کشور، زمينه را براي پايان دادن به جنگ فراهم سازند. بزرگان، عالمان دين و روحانيون بايد در اين مسير گام بردارند تا ما شاهد برآورده شدن آرزوهاي ديرينة مان در کشور باشيم که برقراري صلح مي باشد.

هرروز تان نوروز، نوروز تان پيروز!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید