کمبود آب در کشور جداً نگران کننده است!

 

ديروز، روز جهاني آب بود؛ مايعي که بشر و ديگر زنده جان ها و نباتات بر بنياد آيه «….و جعلنا من الماء کل شيً حي» عامل حيات و اسباب تکثر نسل در حيوان و نبات است و براي بشريت انواع مواد خوراکي را به ثمر مي رساند.

آب با اين اهميت اش در زنده گي بشر به عنوان يک ماده حياتي شناخته مي شود و تمدن هاي کلان بشري نيز در کناره هاي دريا ها و رودبارها شکل گرفته است.

امروزه کشور هاي جهان براي توليد و دسترسي به اين ماده حياتي مبالغ هنگفتي را سرمايه گذاري مي کنند چون با افزايش نفوس جهان و تمرکز آنها در شهر هاي کلان و کوچک و افزايش کارخانه هاي توليدي در جهان، نيازمندي هاي انسان به آب نيز بيشتر گرديده است.

اين در حاليست که جهان به دلايل  گوناگون به کمبود اين ماده حياتي گرفتار شده است؛ زيرا بهره برداري هاي نا معقول از آب و عدم رعايت موازين علمي در اين راستا، در کنار افزايش نفوس جهان در شهر ها و روستا ها،  کمبود آب آشاميدني و آب براي کشت و زراعت را بار آورده است.

در چنين اوضاع و احوالي، از چند سال به اينسو، با تحول زنده گي ماشيني و افزايش کارخانه هاي توليدي در دنيا با استفاده از انرژي هاي آلاينده در راستاي به کار اندازي کارخانه ها، توليد گازات گلخانه اي سبب آلوده گي جو زمين گرديده است و اين کار سبب گرم شدن کره زمين گرديده است.

گرمايش زمين همچنان سبب کمبود باران و توسعه خشکي در زمين نيز مي شود در حالي‌که در بسياري از کشور ها منجمله افغانستان سطح آب‌هاي زير زميني پايين رفته است که هشدار کلاني براي شهر هايي است که به آب هاي زير زميني وابسته گي دارند.

در افغانستان همه عوامل ياد شده سبب گرديده است که اين مردم ظهور اين مشکل را بيشتر احساس کنند. از جانبي توسعه شهري و نبود سيستم کاناليزاسيون در مرکز و شهرهاي ديگر کشور خطر آلاينده گي آب‌هاي زير زميني را افزايش داده است چنان‌که در شهر کابل خطرات اين آلاينده گي زياد شده و بيم آن مي رود که در چند سال آينده، اين آب‌ها از استفاده انسان براي آشاميدن خارج شود.

از اين است که حکومت بايد زود تر دست به کار شده و براي شهر هاي بزرگ با راه اندازي سيستم کاناليزاسيون و تهيه آب آشاميدني از دريا هاي کشور، از آلاينده گي آب‌هاي زير زميني، جلوگيري کند.

از جانبي هم، دولت بايد استفاده از آب هاي زير زميني را زير کنترول در آورد تا از آن استفاده نا به جا صورت نگيرد.

حکومت ها بايد اين نکته را به ياد داشته باشند که جنگ هاي آينده بسيار ممکن است بر سر آب ها باشد و اين نکته هشداريست جدي براي آينده ما انسان ها.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید