از تلاش جامعه جهاني براي تأمين صلح در کشور حمايت شود

 

نشست ديروز صلح افغانستان در تاشکند همچنان با بحث پيرامون افغانستان ادامه يافت و در آن کشور هاي شرکت کننده از روند صلح در افغانستان ابراز حمايت کردند.

تا اکنون اين بزرگترين دست آورد اين نشت بوده و همه شرکت کننده گان برقراري صلح در افغانستان را به سود منطقه دانسته و از همه کشور هاي جهان خواستند تا کمک کنند تا در افغانستان صلح برقرار گردد.

همچنان کشورهاي شرکت کننده از سياست هاي دولت افغانستان دراين راستا نيز ابراز حمايت کرده آن را راه درست دانستند.

در اين کنفرانس همچنان رييس جمهوري ازبيکستان اظهار آماده گي کرد که کشورش حاضر است تا روند گفتوگوهاي مستقيم دولت افغانستان و طالبان را نيز ميزباني کند.

تقاضاي شرکت کنندهگان براي اعلان آتش بس در افغانستان نکتة بارزي است که يکي از آرزو هاي جدي مردم ما بوده است.

در عين حال، همه صحبت کننده گان، اين کنفرانس را براي تأمين صلح در افغانستان مهم خوانده، افزودند که سعي شود تا از نفوذ گروه هاي تروريستي به افغانستان و منطقه جلو گيري شود و در اين راستا مساعي کشور هاي شرکت کننده و ديگر کشور ها تقاضا گرديد.

نشست تاشکند بيش تر از هر کنفرانسي که پيرامون صلح افغانستان برگزار شده بود، مثبت و خوب بوده است.

اين کنفرانس در کشوري برگزار شده است که سياست بيطرفانه اي را در قبال اوضاع جاري در افغانستان دنبال مي کند و خود کشوري است که در برابر تروريزم ودهشت افگني تلاش مي کند.

بيطرفي ازبيکستان در رابطه به طالبان و دولت افغانستان نکتة مهمي است که مي تواند در کشانيدن طالبان به ميز مذاکره مهم و تأثير گذار باشد.

 حالا که گامي در راستاي تأمين صلح در افغانستان برداشته شده است مردم ما آرزو دارند که طالبان نيز بدون تأخير از اين تلاش ها ابراز حمايت کنند و در قدم اول همراه با دولت افغانستان روي برقراري آتش بس در کشور توافق کنند؛ چيزي که طالبان حتا در روز هاي مهم مذهبي و ماه هاي رمضان مبارک تا کنون آن را قبول نکرده اند و به جنگ ادامه داده اند.

طرف هاي درگير در جنگ افغانستان به ياد داشته باشند که در اين جنگ ها همه روزه فرزندان اين کشور کشته مي شوند و از آنان خانواده هايي به صفوف خانواده هايي که ديگر نان آوري ندارند، افزود مي گردد.

پايان دادن به کشتار مردم و نيرو هاي نظامي هردو طرف، يک گام مهم و سازنده است که مي تواند براي امروز و فرداي ما مفيد باشد.

مردم افغانستان بايد از اين تلاش هاي جامعه جهاني حمايت کنند و خود در کشور خويش دست به کار شوند تا طالبان را وادار کنند به روند گفتوگو ها و برقراري آتش بس بپيوندند.

جنگ هر قدر به زودي در کشور پايان يابد به سود مردم و کشور ما است و مي تواند مرهمي بر زخم هايي باشد که در چهل سال گذشته بر پيکر دردمند افغانستان وارد شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید