مشاور شوراي امنيت ملي: ارگان‌هاي امنيتي براي تأمين امنيت مراکز رأي دهي توجه بيشتر نمايند

 

جلسة ويژه به منظور تأمين امنيت برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي، به رياست محمد حنيف اتمر مشاور امنيت ملي جمهوري اسلامي افغانستان و اشتراک رييس کميسيون مستقل انتخابات و مسؤولان نهادهاي دفاعي و امنيتي کشور در دفتر شوراي امنيت ملي برگزار گرديد.

جلسه پس از بررسي همة جانبة گزارش نهادهاي امنيتي پيرامون تأمين امنيت پروسه انتخابات، تصاميم لازم را اتخاذ و هدايات لازم را به نهادهاي دفاعي و امنيتي صادر نمود.

در اين جلسه مسؤولان ارشد نهاد هاي امنيتي و دفاعي گفتند، مصمم است تا با راه اندازي عمليات هاي محاربوي و تصفيوي زمينه را براي برگزاري انتخابات شفاف مساعد خواهند کرد.

مشاور امنيت ملي از همآهنگي هاي لازم ميان ارگان هاي امنيتي و دفاعي ستايش کرده و از مسؤولان ارشد امنيتي و دفاعي کشور خواست تا تمامي مراکز رأي دهي را مشترکاً ارزيابي و با در نظر داشت تهديدات براي تأمين امنيت آن توجه بيشتر نمايند.

همچنان در اين جلسه براي نهادهاي دفاعي و امنيتي وظيفه سپرده شد تا هر چه زودتر يک برنامه منظم را در رابطه به تأمين امنيت پروسه انتخابات نهايي و به دفتر شوراي امنيت ملي بسپارند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید