مکاتب افغان-ترک در چنبره ي سياست و قانون شکني

 

سيد الياس علمدار

مؤسسه افغان-ترک مطابق اسناد تقنيني مربوطه در سال 1995 در افغانستان تأسيس گرديد که يک مؤسسه تعليمي غير انتفاعي مي باشد.

اين مؤسسه  در طول 23 سال عمر ‍‍‍‍‍ خويش خدمات ارزشمندي را که در طول تاريخ معارف افغانستان سابقه ندارد، انجام داد.

در سال 1396 به جرم اين همه خدمات عالي و گناهان ناکرده، کميسيون عالي ارزيابي، طي نشستي مؤسسة افغان-ترک را در افغانستان منحل اعلام نمود. در قانون انجيو ها آمده است: يک مؤسسه در صورتي منحل مي گردد که مغاير منافع عامه ويا مخالف قانون انجيو ها عمل نمايد.

کميسيون عالي ارزيابي دراين تصميم چند خطا را مرتکب شده است:

-کميسيون عالي ارزيابي مخالف قانون نافذ انجيو ها و قانون اساسي عمل نموده است.

-کميسيون عالي ارزيابي حتا يک دليل و برهان قانوني براي اين عمل خود ارائه نکرده است.

-کميسيون عالي ارزيابي با اين عمل خويش همه قوانين ملي و ميثاق هاي بين المللي را نقض کرده است.

– يک مورد تخطي و عمل خلاف منافع ملي، درکارنامة اين نهاد وجود ندارد.

– اندک ترين تخلفي از قانون انجيو ها صورت نگرفته است.

چرا کميسيون عالي ارزيابي چنين جانبدارانه و خلاف قانون و منافع علياي ملت و جامعة ما عمل نمود ه است؟ آگاهان امر، چند عامل را در اين تصميم گيري دخيل مي دانند:

-تصميم گيران در کميسيون عالي ارزيابي، افراد اداري و نا آگاه از خدمات و ارزشمندي کارکرد اين مکاتب اند.

-از افتخاراتي که اين نهاد به کشور افغانستان و معارف آن آورده است خبر ندارند ويا اين امر نزد ايشان اهميت ندارد.

-درد معرفت و معارف را کساني دارند که مالامال عرفان و معنويت و آگاهي اند که ايشان از اين درد تهي اند.

-اندک ترين ارزشي به منافع ملي کشور جنگ زده و ملت محکوم به بيسوادي و جهالت افغانستان نمي دهند.

-برسرنوشت فرزندان ملت توجهي ندارند  زيرا فرزندان خودشان درکشور هاي خارج درس مي خوانند. پيامبر خدا مي فرمايد: مسلمان نيست کسي که چيزي را به خود مي‌خواهد به برادر مسلمان خود نخواهد.

– خانواده هاي شان در ترکيه است و خويش را زير فشار ترکيه مي بينند.

-منافع ملت و ميهن را قرباني، منافع شخصي خويش به خاطر زيست در ترکيه نموده اند.

-در اين مکاتب، تعليم با تربيت عالي همراه است که در مکاتب دولتي کمتر به آن توجه مي شود. شايد اين را هم براي مردم بيچاره روا دار نيستند.

-اين مکتب ها جوانان (دختران و پسران ) را مسلمان و با اخلاق والا تربيه مي کند. تصميم گيران کميسيون، با اخلاق  اسلامي علاقة چنداني ندارند.

يکي از کساني که دراين زمينه از طرف يکي از وزارت ها فعال بود، باري با من صحبت داشت. او صادقانه و با باور کامل ادعا مي کرد، ترک ها  پنج ميليون دالر کمک مي کنند، مکاتب را به سطح عالي تنظيم مي نمايند. براي 5 سال آينده باز 5  ميليون دالرکمک دارند و براي 10 سال بعد 10 ميليون دالر کمک مي کند و حرف هاي ديگر از همين دست که همه را با نهايت صداقت مي گفت. ديدم که واقعاً از فعاليت و کارنامه مکتب هاي افغان-ترک زياد آگاه نيست و اين تغييرات را به سود معارف افغانستان مي داند.

گفتم :

-اين مکتب ها صدها ميليون دالر سرمايه دارد که از پول افغانستان ايجاد گرديده که اين همه را رايگان به يک کشور ديگر واگذار مي کنيد.

– همين اکنون سالانه  10 ميليون دالر در اين مکتب ها مصرف مي گردد. که 20 ميليون کمک ترکيه درظرف 15 سال براي اين مکتب ها به يک  فانتزي شبيه است و قابل خنديدن است. آيا مي دانيد چه  چيزي را از نگاه کمي و کيفي از دست مي دهيد؟ سکوت کرد. گفتم اکنون شمه ي درباره اين مکتب ها مي گويم و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل:

-اين مکاتب نمونة برتر و عالي مکتب داري و معارف پروري در جهان است. اين برتري شان در سطح جهان شناخته شده و مورد تأييد است. دولت همسان اين مکاتب را ندارد.

-کشور ترکيه يک نمونه را با چنين موفقيت ارائه نکرده است. اگر مي تواند با 5 ميليون دالرش يک مکتب نمونه بسازد تا همه جذب او شوند و مکاتب افغان-ترک به نفع آن سقوط کند که هرگز و هيچگاه نمي تواند.

-افغان-ترک، نسل طلايي معارف افغانستان را ايجاد کرد. نسلي که بيش از هزار مدال از مسابقات جهاني براي افغانستان آورده است. قبل از اين مکاتب، معارف افغانستان در جهان حضور و ظهوري نداشت و اصلاً يک مدال هم نياورده است.

-در داخل کشور شاگردان اين مکاتب ،افتخار معارف افغانستان اند. شاگردان برتر کشور فارغان اين مکتب ها اند.

-بيشترين جوانان موفق در کانکور دانشگاه کابل، فارغان اين مکتب ها و ختم کرده ي يکي از مراکز آموزشي اين نهاد اند.

-اکثريت دانشجوياني که به بورسيه ها راه مي يابند ،فارغان اين مکاتب اند.

-وزارت معارف ما زماني وزارت تعليم و تربيه نام داشت. اين مکاتب به معني واقعي کلمه، تعليم را با تربيت توأم ساخته اند. شاگردان اين مکاتب نمونة عالي تعليم و تربيت اند. با تأسف در هيچ مکتب دولتي ما, اين ويژه‌گي وجود ندارد.

-تثبيت برتري اين مکتب ها تا آنجاست که دانش آموزان از فاصله 10 کيلومتري و با گذشتن از 50 مکتب دولتي به اين مکاتب مي آيند، پول مي پردازند و از دروس آن استفاده مي کنند.

-ايجاد اعتماد: در اين مکتب دختراني اند از خوست و پکتيا و ديگر ولايت‌هاي که حتا دختر را به مکتب نمي گذارند، اما چنين خانواده ها نه تنها دختران خود را در اين مکاتب مي گذارند که شامل ليليه افغان-ترک نيز  ساخته اند. چنين اعتمادي را هنوز خوابگاه هاي دولتي نتوانسته است ايجاد کند.

-استادان خوب افغانستان نيز در اين مکتب ها بارور گرديده اند که نمونه هاي  خوب درمعارف افغانستان اند.

وزارت معارف افغانستان نهايت ضعف نشان داده است که عالي ترين مکاتب خويش را که با پول مردم افغانستان ساخته شده است و همکاري آن وزارت نيز در آن دخيل است، رايگان به کشور ديگري مي بخشد.

-وزارت معارف  همه افتخارات اين مکاتب را که ثمرة توجه آن وزارت، اولياي شاگردان و استادان افغان-ترک است به کشور ديگري که هيچ سهمي در آن ندارد، مي بخشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید