چرا طالبان از نهادهای دینی به مقاصد نظامی استفاده می کنند؟

 

دیروز مدرسه یی در دشت ارچی ولایت کندز از سوی طیارات نیروهای حمایت قاطع بمباران گردید. این حمله به یک همایش فرماندهان و جنگجویان طالبان صورت گرفته است که بیش از سه صد تن کشته و زخمی داشته است.

هرچند تا هنوز روشن نشده است که در این مراسم چه تعداد از جنگجویانی از طالبان حضور داشته اند، ولی این نکته روشن است که در مدرسه مذکور مراسم دستاربندی طالبانی جریان داشته است که از آن مدرسه فارغ گردیده بودند.

مطابق برخی از گزارش ها در این همایش تعدادی از غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان نیز شرکت کرده بودند.

اما برخی باور دارند که طالبان همواره از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و در این مراسم که ظاهراً دستاربندی طالبان فارغ شده از مدرسه بود، تعدادی از فرماندهان ارشد طالبان اشتراک کرده بودند و می خواستند عملیات بهاری شان را در شمال کشور سازماندهی و بررسی کنند.

طالبان گاهی نشست های مهم شان را در میان مردم غیر نظامی برگزار می کنند و می خواهند از حملات نیروهای امنیتی در امان بمانند.

از سوی دیگر طالبان در مناطق زیر کنترول شان از نهادهای دینی به عنوان پایگاه های نظامی استفاده می کنند و از کودکان خوردسال زیر نام آموزش های دینی به مقاصد نظامی و حملات انتحاری شان کار می گیرند که جداً قابل تأمل و اندیشه است.

در مراسم دیروز هم که تعدادی از غیر نظامیان آگاهانه و ناآگاهانه اشتراک کرده بودند و به اثر حمله هوایی به قتل رسیدند، مسؤولیت آن بر می گردد به طالبانی که چرا این نشست مهم شان را در میان غیر نظامیان برگزار کرده بودند؟

با توجه به این گفته ها، پس از این غیر نظامیان از تجربه حادثه ولسوالی دشت ارچی باید بیاموزند و در نشست های فرماندهان طالبان اشتراک نکنند و همکاری شان را با تروریستان کاملاً قطع بدارند.

ما در حالی که با کشته شدن غیر نظامیان در حادثه دیروز کندز اظهار تأسف می کنیم و در غم آنها خود را شریک می دانیم از طالبان می خواهیم از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی و از نهادهای دینی به عنوان پایگاه نظامی و مراکز تروریست پروری استفاده نکنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید