امپرياليسم فرهنگي و تروريسم رسانه يي بدتر از تروريسم ژنوسايت است

 

شمشاد عزيز کاظمي

امپرياليسم به معناي تسلط پيدا کردن است،اين واژه در ارتباط با امپراتوري هاي بزرگ استفاده مي شود. بعد از جنگ سرد،امريکا دنبال گسترش فرهنگ غرب گرايي به سبک امريکايي برآمد.اما در بعضي از کشور هاي اسلامي و واپسگرا به شدت در مقابل آن ايستاده گي کردند و کار به جايي رسيد که گروه هاي افراط گرايي و تروريسم جهاني شکل گرفت که در پشت پردة بعضي از گروه هاي تروريستي، خود امريکا هم دست داشته است.

اين تسلط هاي فرهنگي،به وسيلة تروريسم رسانه اي و بعضي از نهادهاي مختلف در جامعه رشد و گسترش پيدا مي کند.

در اينجا تروريسم به معني ترور شخصيت ها و يا به خاک و خون کشيدن جان و مال کسي نيست،بلکه ترور ذهنيت هاي جوانان و نو جوانان است؛البته ما به تروريسم داعشيسم و يا طالبانيسم به چشم بي تفاوت نگاه نمي کنيم. لذا؛من به اين باور هستم که اگر داعشيان و يا طالبان گروه هاي ژنوسايت هستند بالاخره يک روزي از بين برده مي شوند. ولي اگر امپرياليسم فرهنگي توسط تروريسم رسانه يي گسترش پيدا کند ريشه کن کردن آن نا ممکن خواهد بود.

امروزه همه ما شاهد هستيم که همه چيز به طرف”جهاني شدن” روان است؛از دين گرفته تا فرهنگ،سياست،اقتصاد،تکنالوژي،تروريسم،مواد مخدر و امثال اين ها است که ما را به طرف جهاني شدن مي کشاند.

بعد از فروپاشي شوروي در سال هاي 1991م،وقتي که(دکترين نظم نوين جهاني)مطرح شد. فرانسس فوکوياما،معاون بخش برنامه ريزي وزارت خارجه امريکا(پايان تاريخ)را اعلام کرد و گفت که:«بعد از فروپاشي کمونيسم جهان خوار همه جهان به طرف غربگرايي روان است».

اما در افغانستان بيشتر فرهنگ ترکي-غربي روان است.در رسانه هاي تلويزيوني سريال هاي ترکي، در دکان هاي موبل و فرنيچر،اموال ترکي، در مغازه هاي لباس فروشي کالا ها و دريشي هاي ترکي،حتا در فصل زمستان بخاري هاي ترکي رواج شده است.اين نشان دهندة گسترش فرهنگ هاي بيگانه است.

اين فرهنگ ها است که هويت جامعه را تشکيل مي دهد.در مقابل تهاجمات فرهنگي نيروهاي که مخالف آن است،هم ظهور مي کند و باعث کاري خواهد شد که نسل هاي بعدي آن را جبران خواهند کرد.

مثلاً: القاعده فرزند فرهنگ بي عدالتي اعراب. طالبان فرزند جنگ هاي داخلي افغانستان است و امروز داعش را داريم که فرزند نامشروع اشغال عراق توسط امريکا در سال2001-2003م،است.

همة اين گروه هاي تروريستي علل و عواملي دارند که به وجود آمده است. يکي از ابعاد مهم آن تهاجم فرهنگي است.

و يا جملة معروف است که مي گويد: «اگر مي خواهي بر يک سرزمين مسلط شوي فرهنگ آن را بگير.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید