اعلاميه حملة شبانه بر دفتر اتحادية ملي ژورناليستان افغانستان در هرات پيگيري شود

 

پنجشنبه شب، افراد مسلح ناشناس بر دفتر اتحادية ملي ژورناليستان افغانستان در شهر هرات حمله کرده، بخشي از وسايل اين دفتر را با خود برده و به بخشي ديگر از وسايل آسيب رسانده اند.

اين دفتر که به گونة مشترک از سوي اتحادية ملي ژورناليستان افغانستان و تلويزيون خورشيد استفاده مي شود که در قلب شهر هرات واقع است.

قدير شاهين، مسؤول دفتر اتحادية ملي ژورناليستان افغانستان در هرات مي گويد: « در تصاويري که از کمره هاي امنيتي به دست آمده، ديده مي شود که افراد مسلح با خاطر آسوده وارد دفتر شده، به آرامي هر کدام از اتاق‌ها را مي گردند و مقداري از وسايل را با خود برداشته و مي برند.»

به گفتة شاهين، فرماندهي پوليس ولايت هرات، پيگيري قضيه را آغاز کرده است.

اتحادية ملي ژورناليستان افغانستان،‌در حالي که از سلامتي اعضاي اين اتحاديه در هرات، خرسند است، از نيرو هاي امنيتي مي طلبد تا قضية حمله بر دفتر اين اتحاديه را به صورت جدي پيگيري کرده و از نتايج آن ما را آگاه سازند.

اتحاديه ملي ژورناليستان افغانستان اين قضيه را با کميتة مشترک رسانه ها و حکومت شريک ساخته و از آن طريق نيز پيگيري خواهد کرد.

شوراي اجرائية اتحادية ملي ژورناليستان افغانستان

اشتراک گذاری:

نظر بدهید