کارد به استخوان مردم رسيده است!

 

در کنار مشکلات جدي و شديد امنيتي در سراسر کشور، فقر و بيکاري، کارد به استخوان مردم رسانيده است، پديده اي که سبب شده است در چند سال اخير ده ها هزار جوان و نوجوان، سرزمين خويش را رها سازند و براي دست يابي به کار و زنده گي بهتر، درد آواره گي و غربت مي کشند.پ

پديده بيکاري خود فقر آور است و حتي در افزايش جرم و جنايت و اوج شيوع خشونت ها در ميان جامعه، نقش بارزي دارد. جنگ امکانات را از مردم گرفته است. به سرمايه گزاري کشور هاي ديگر و سرمايه داران خصوصي نيز آسيب زده و در نتيجه، فضايي مملو از يأس و نوميدي را در ميان جوانان ايجاد کرده که قابل نگراين خانواده ها و اولياي امور در مملکت است.

اما نکته قابل درنگ اين است که دولت به وعده هايش در مورد ايجاد فرصت هاي شغلي ناکام بوده است و در اين چهار سال، نتوانسته است در اين زمينه گام هاي سازنده اي بردارد.

همه ساله از نهاد هاي تحصيلي دولتي و خصوصي در افغانستان ده ها هزارتن فارغ مي گردند ولي اين عده نيز، به همين دليل، به جمع بيکاران افزوده مي گيردد و فقط اندکي از آنان اين اقبال را مي يابند که در جايي کاري بيابند و شروع به کار کنند تا به زنده گي خود و خانواده هاي خويش سروسامان دهند.

شمار اندکي از مشاغل که همه ساله براي بيکاران ايجاد مي گردد، در نتيجه فساد در دم و دستگاه دولتي و بويژه نهادي که به نام اصلاحات اداري در کار استخدام جوانان حرف اول را مي زند، براي جوانان تعلق مي گيرند و آن هم در بدل واسطه و رشوت داده مي شود.

روند اصلاحات داري در کار استخدام کارکنان دولت همه يک پروسه طولاني و غير شفاف است و هم  در آن بر مبناي لياقت و شايسته گي هاي  متقاضيان کار اين روند انجام نمي يابد.

هيچ نهادي از دولت نمي خواهد در اين مورد اقدام کند. خويش خوري ها و رشوت و فساد، دامان اين روند را چنان آلوده کرده است که مردم همانگونه که اعتماد شان را به دولت از دست داده اند، به اين نهاد نيز اعتمادي ندارند و ميدانند که فقط وابسته گان و خويشاوندان روزگويان و واسطه و داران و رشوت دهنده گان قادر اند از اين مجرا به بدنه مشاغل دولتي، جا داده شوند.

در چنين اوضاع و احوالي است که جوانان بيکار، نمي توانند شامل کار شوند و از اين رو هم بار دوش خانواده هاي فقير خويش مي مانند وهم در ورطة بيکاري، فرصت هاي جواني خويش را از دست ميدهند.

در اين روند هم دختران وهم پسران به گونه يکساني آسيب مي بينند و دختران با در نظرداشت وضعيت جامعه و مردسالاري موجود در آن، زيان هايي مي بينند که سالهاي زنده گي و تحصيل شان هيج مي شود.

ما اميدواريم که حکومت در اين مورد اقدامات سازنده و عملي را رويدست بگيرد و به اوضاع و روزگار نسل جوان و همه بيکاران کشور انديشه کند. ايحاد فرصت هاي کاري براي شهروندان کشور وظيفه دولت مي باشد و بايد اينکار تحقق يابد.

اصلاح روند پروسه اتخدام در اداره اصلاحات اداري نيز ناکارآمد، طولاني وآلوده با فساد است و بايد عملي گردد تا جوانان فقير و بي بضاعت  و بي واسطه نيز امکان دست يابي به کا را از اين طريق پيدا کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید