از تقلب در انتخابات جلوگيري شود!

 

در حالي که چند روز از زمان آغاز ثبت نام رأي دهنده گان در کشور مي گذرد، مراکز ثبت نام رأي دهنده گان در مرکز و ولايت‌هاي کشور همچنان شاهد حضور کم رنگ ثبت نام کننده گان است.

اين کار از يک سو براي حکومت شرم آور است و از جانبي هم مي تواند رسوايي اي باشد براي کميسيون هاي انتخاباتي در کشور که نتوانسته اند اعتماد و باور مردم را به خود جلب کنند.

تقلب گسترده در انتخابات چهار سال پيش که با رسوايي هايي همراه بود و در نتيجه سرنوشت انتخابات به دست جان کري، وزير خارجه وقت امريکا رقم خورد، مردم را به آيندة انتخابات ها در افغانستان بي اعتماد ساخته است و از اين است که آنها تمايل چنداني هم به سهم گيري در اين روند ندارند.

با اين همه، شماري از مردم روزانه به مراکز ثبت نام رأي دهنده گان مي روند و براي انتخابات ماه ميزان سال جاري آماده مي شوند. روند ثبت نام  شهروندان با رويت تذکره هاي ورقي صورت مي گيرد و با توجه به اين مسأله است که گمانه زني هايي وجود دارد که شايد در اين روند، تقلب و جعل گسترده اي صورت بگيرد.

تذکره هاي ورقي بي بنياد ترين سند شهروندي در افغانستان است زيرا اين سند با تادية پول و رشوت به آساني به دست آمده مي تواند و هم کساني اگر خواسته باشند مي توانند، اين سند را به کثرت در داخل و يا خارج از کشور  بسازند و با استفاده از آن، در کارزار انتخابات ماه ميزان شريک شوند.

از اين است که نگراني از اين بابت در ميان مردم و عده‌يي از حکومتداران روبه افزايش است. باور اين است که با حضور کم رنگ مردم در روند ثبت نام، اگر اين وضعيت ادامه يابد، احتمال جعل و تقلب گسترده در روندانتخابات با اسفاده از تذکره هاي جعلي بسيار زياد است و اين کار حتا سبب مي شود که کساني در دم و دستگاه دولت، با بهره گيري از امکانات بالفعل دولتي و پول هاي دولتي، اين امر را سازماندهي کنند تا بتوانند، تعداد زيادي از مهره هاي مطلوب خويش را به پارلمان و شورا هاي ولسوالي ها راه بدهند.

نگراني از اين بابت هرچند ممکن است آنقدر دقيق هم نباشد، ولي با توجه به وضعيت جاري در کشور و تخطي هايي که حکومت در روند آوردن اصلاحات براي عملي کردن  توافقنامه حکومت وحدت ملي انجام داده است، مردم باور دارند که ممکن است انتخابات ماه ميزان، انتخابات شفاف و سالمي نباشد و در آن دست کاري هاي فراواني گردد .

از اين است که از يک سو بايد از مردم خواست تا همه روزه به مراکز ثبت نام رأي دهنده گان رفته و ثبت نام کنند و از جانبي هم، توقع داشت که نظارت و کنترول از روند ثبت نام و حتا  انتخابات از همين حالا بايد جدي در نظر گرفته شود.

سلامت انتخابات را سهم گيري فعال مردم در اين روند شکل مي دهد و اين که مردم به اين مسأله توجه کنند و با مشاهدة هرگونه پيش آمدي که بتواند اين روند را خدشه دار کند، آن را افشا و به حکومت خبر دهند تا از آن جلوگيري به عمل آيد.

در حالي که ما آرزو داريم همه چيز به گونة مطلوب پيش برود، اميدواريم که سهم گيري مردم در امر ثبت نام براي انتخابات در روز هاي آينده پر رونق تر گردد تا زمينة نگراني مردم از اين بابت مرتفع گردد.

//////////

اشتراک گذاری:

نظر بدهید