برگزاری نشست مقامات ارشد پروسه استانبول- قلب آسیا در ترکیه

 

 

نشستی روزگذشته با اشتراک نماینده‌گان و مقامات ارشد کشورهای عضو و حامی و سازمان‌های منطقه یی و بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در استانبول ترکیه برگزار گردید.

آجندای اساسی این نشست را بازبینی برنامه تطبیقی تدابیر هفت‌گانه اعتمادسازی، ایجاد رهنمود کاری، استقبال از پیوستن ازبیکستان به پروسه استانبول، ارائه نخستین مسوده تدبیر اعتمادسازی توسعه زراعت، ارائه گزارش سالانه پروسه استانبول- قلب آسیا، انجام مشورت های سیاسی و پی‌گیری بحث ها در مورد اهمیت استراتیژی منطقه یی مبارزه علیه تروریزم تشکیل می‌داد.

اشتراک کننده‌گان، حمایت شان را از پروسه استانبول به عنوان یک پلاد فورم مناسب به‌خاطر ادامه و رشد همکاری های منطقه یی، مبارزه با تروریزم، مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و رشد همکاری های اقتصادی، زیربناها و اتصالات ابراز داشتند.

همچنین آن‌ها از ادامه تلاش ها به‌خاطر تأمین صلح و رفاه در افغانستان و پیشنهاد بدون قید و شرط رییس  جمهور غنی حمایت کرده، نقش زنان را در مذاکرات صلح مهم دانسته و روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها تأکید کردند.

نماینده‌گان کشورها در این نشست، توسعه زیربناها، اتصالات و توسعه اقتصادی را برای صلح و رفاه  افغانستان و منطقه مهم تلقی کردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید