درد دلها

اشتراک گذاری

خواست ها و پيشنهادات متقاعدين از رهبري حکومت وحدت ملي

آقاي رييس جمهور و رييس اجراييه در حکومت ما را هم در نظر بگيريد که متقاعدين به مثابه...

اشتراک گذاری

انستیتیوت طبی ابو علی سینای بلخی یا پاتک زرداد

به اداره محترم روزنامه آرمان ملی! می خواهیم نامۀ ما را که درد دل جوانان سر شکستۀ انستیتیوت...

اشتراک گذاری

نامه سرگشاده به رئیس جمهور! ماراتـون سقـوط ورزش افغانسـتان

آقای رئیس جمهور! اداره ورزش افغانستان از بدو تأسیس تا کنون دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های فراوانی بوده و...