فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

شعر کوتاه در ترجمه‌های واصف باختری

 پرتونادری بخشی قابل توجه کوتاه سرایی‌های واصف باختری به ترجمه‌های او بر می‌گردد. این تنها به یکی دو...

اشتراک گذاری

پابلونرودا و « قصیدۀ هوا»

پرتو نادری نرودا در شعر « قصیدۀ هوا» تنها شاعر اندرز گوی نیست؛ بلکه با باد می‌آمیزد، با...

اشتراک گذاری

دهه استقلال و ادامه سرودهای رزمی

پرتو نادری/ بخش دوم و پایانی «سرودهای رزمی و تاریخی محصول احساسات و هیجانات پرخاش‌گرانه مردمانی اند که...

اشتراک گذاری

دهه استقلال و ادامه سرودهای رزمی

پرتو نادری/ بخش دوم و پایانی «سرودهای رزمی و تاریخی محصول احساسات و هیجانات پرخاش‌گرانه مردمانی اند که...

اشتراک گذاری

دهه استقلال و ادامه سرودهای رزمی

پرتو نادری/ بخش نخست « در همین جنگ‌های جبال کابل بود که مردم بیرق‌های رنگارنگ برافراشتند و زنان...

اشتراک گذاری

 طرزی و شهیدان ظلم فرنگ

پرتو نادری/ بخش دوم و پایانی وقتی شعر پایان می‌یابد خواننده را رقتی نا شناخته‌یی فرا می‌گیرد و...

اشتراک گذاری

 طرزی و شهیدان ظلم فرنگ

  پرتونادری /بخش نخست « شهیدان ظلم استعمار» نه تنها یکی از معروف‌ترین شعرهای طرزی است؛ بل‌که با...

اشتراک گذاری

محمود طرزي پايه گذار شعر مشروطيت

پرتونادري/ بخش سوم و پاياني آن گونه که طرزي اشاره مي‌‌‌‌کند، امير حبيب‌الله دل‌بستة شکار« بودنه» بوده و...

اشتراک گذاری

محمود طرزي  پايه گذار  شعر مشروطيت

پرتونادري/ بخش دوم . . . شايد بتوان گفت که اين شعر محمود طرزي همان مانفست ادبي يا...

اشتراک گذاری

محمود طرزي پايه گذار شعر مشروطيت

پرتونادري/ بخش نخست محمود طرزي به روز اول سنبله 1244 خورشيدي در شهر غزني در جوار مزار حکيم...