فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

در بارة فلسفة علوم اجتماعي پيشينه و زمينة فلسفة علوم اجتماعي

  سيد حسين اشراق بخش ششم فوکو در تکوين علوم اجتماعي/ انساني نقشِ "قدرت" را برجسته مي داند...

اشتراک گذاری

ميکانيزم نزول وحي نزد پيشينيان و نوانديشان

  حميدالله بخشي بخش سوم مکتب کلامي اشعري معتقد بودند که  تکلم جزو صفات ذاتي خداوند است   و...

اشتراک گذاری

راز هاي ناگفته در نوشته هاي مقام هاي امريکايي در مورد جنگ افغانستان

  بخش دوم به همين گونه رابرت گيتس نيز در کتاب خود به افشاگري هاي مهمي پرداخته است...

اشتراک گذاری

نگاه به فلسفه تحليلي و قاره يي Analytische und kontinentale Philosophie

  انجنير نويد در غرب  امروز فلسفه  را به  فلسفه تحليلي و فلسفه قاره يي تقسيم نموده اند،...

اشتراک گذاری

راز هاي ناگفته در نوشته هاي مقام هاي امريکايي در مورد جنگ افغانستان

  بخش نخست مهرالدين مشيد از ماموريت صلح خليل زاد در افغانستان در حدود يک سال و يازده...

اشتراک گذاری

در بارة فلسفة علوم اجتماعي پيشينه و زمينة فلسفة علوم اجتماعي

 سيد حسين اشراق بخش پنجم از نظر پوپر، علوم اجتماعي همانندِ علوم طبيعي عيني و ملموس اند، از...

اشتراک گذاری

در بارة فلسفة علوم اجتماعي پيشينه و زمينة فلسفة علوم اجتماعي

  سيد حسين اشراق بخش چهارم نسل سوم نظریۀ انتقادی نیز حرف برای گفتن دارد، چهرۀ مطرح این...

اشتراک گذاری

در بارة فلسفة علوم اجتماعي پيشينه و زمينة فلسفة علوم اجتماعي

  سيد حسين اشراق بخش سوم ديلتاي در کتابِ «تشکل جهانِ تاريخي در علوم انساني»، از حوزه هاي...

اشتراک گذاری

ميکانيزم نزول وحي نزد پيشينيان و نوانديشان

  بخش دوم حمید الله بخشی عارفان ما از دريچه ديگري به چيستي وحي پرداخته اند. آن‌ها  وحي...

اشتراک گذاری

سياست از حکومت داري خوب تا خود را رييس و فرمانده ديگران تصور کردن

  انجنیر نوید سياست ازجمله واژه هايي است که مفاهيم ومعاني مختلف را در بطن دارد، جنگ، صلح،...