فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

اين سوي جلگه هاي مه آلود

  (بررسي شعر دهه هاي هشتاد و نود در افغانستان) بخش هشتم ورود به گفتمان شعر دهه هشتاد...

چه خجالت زده صبحي

  رازق فانی چه دروغين شفقي آسمان دامن خو نين دارد کس نداند که در آن آبي دور...

اشتراک گذاری

حکم شرعي درباره‌ي آوازخواني (غناء) و موسيقي

  نويسنده:  دکتر يوسف قرضاوي     ترجمه:  دکتر احمد نعمتي بخش پنجم ز- دليل ديگر تحريم‌ کننده‌گان آوازخواني ...

اشتراک گذاری

حکم شرعي درباره‌ي آوازخواني (غناء) و موسيقي

  نويسنده:  دکتر يوسف قرضاوي             ترجمه:  دکتر احمد نعمتي بخش چهارم ج) استدلال تحريم‌کننده‌گان آواز اين حديث است:...

اشتراک گذاری

حکم شرعي درباره‌ي آوازخواني (غناء) و موسيقي

نويسنده:  دکتر يوسف قرضاوي             ترجمه:  دکتر احمد نعمتي بخش سوم ج) دليل ديگر تحريم‌کننده‌گان آواز، حرام بودن شنيدن...

اشتراک گذاری

حکم شرعي درباره‌ي آوازخواني (غناء) و موسيقي

نويسنده:  دکتر يوسف قرضاوي             ترجمه:  دکتر احمد نعمتي بخش دوم بررسي دلايل کساني که مي‌گويند موسيقي حرام است...

اشتراک گذاری

گنج عظيم در دل ويـرانه

  غلام حضرت «شبگردآريانا» از چشمة نفت وگاز بزرگ «تيرپل» آگاه شويد! در سال 1335 خورشيدي بود که...

اشتراک گذاری

حکم شرعی درباره ی آوازخوانی (غناء) و موسیقی

نویسنده:  دکتر یوسف قرضاوی             ترجمه:  دکتر احمد نعمتی این پرسش در زمینه های گوناگون و مناسـبت های مختلـف...

اشتراک گذاری

اسد بدیع ستارة درخشان درآسمان هنر افغانستان!

  افغانسـتان کشوریسـت کـه در درازنـای تاریـخ اش بسـیاری ازفرهیختـه گان وانسـان هـای مسـتعد وتوانایـی را دربخـش فرهنـگ...

سروده های سید حبیب الله سادات

شاخ ارغوان رخشنده کوکب منی در آسمان دل ماهی وآفتابی و هم کهکشان دل آگه نمی شوی زدل...