فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

نوخسرواني قالبي براي کوتاه سرايي!

  پرتو نادري   ( بخش دوم ) اخوان  شعر «گزارش» را در مهرماه يا ميزان 1334 خورشيدي...

اشتراک گذاری

نوخسرواني قالبي براي کوتاه سرايي!

  پرتو نادري ( بخش نخست) نوخسرواني با نام مهدي اخوان ثالث چنان پيوند خورده است که خسرواني...

اشتراک گذاری

ضحاک و ضحاکيان روزگار

  پرتو نادري ضحاک ماردوش در سرزمين اسطوره‌ها، اورنگ‌نشين نامشروع و خون‌خواره‌يي است. او روح خود را به...

اشتراک گذاری

ضحاک و ضحاکیان روزگار

پرتونادری   ضحاک ماردوش در سرزمین اسطوره ها، اورنگ نشین نامشروع و خون خواره یی است. او روح...

اشتراک گذاری

نادرنادرپور و آن نوروز هفت‌ماهه

  پرتو نادري نوروز هفت ماهة امسال در خون صبح‌گاه، تولد يافت نامش « بهار سرخ» نهادند با...

اشتراک گذاری

خر سواري و يونجة دموکراسي !

  پرتو نادری دهاتي بچه‌هاي ديروز خوب به ياد دارند که يکي از سرگرمي‌هاي بچه‌ها در دهکده‌ها، همان...

اشتراک گذاری

تفنگ‌سالار بزرگ و دموکراسي تفنگ!

  پرتونادري صحنة نخست به پاي دار که رسيدم و تا خواستند حلقة دار را برگردنم کنند، ديدم...

اشتراک گذاری

بلخي؛ از شعر پايداري تا قيام در برابر استبداد!

  پرتو نادری سيد اسماعيل بلخي، شخصيت چندين بعُدي دارد. بيش از همه عالم دين بود، روشن‌فکر و...

اشتراک گذاری

سرنوشت «اجتماع آينده» در ميانة تجاوز جنسي و وساطت‌هاي قومي

  سيدانعام صالحي/ سلام‌وطندار   آزار و اذيت جنسي کودکان و سوءاستفاده از آن‌ها در ولايت‌هاي شمال و شمالشرق،...

اشتراک گذاری

نگاه اجمالی به زنده گی علی احمد خان مشهور به والی

نصیرمهرین   بخش نخست در ایـن مطلـب گوشـه هایی از زنده گـی مـردی را بـه معرفـی می گیریـم...