فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

انتحاری  

صدیق الله توحیدی  نویسنده خواسته است به پدیده ای بپردازد که روزمره شهروندان کشور به آن مواجه اند،...

اشتراک گذاری

شیران کاه‌خوار افغانی

پرتونادری آخرین گزارش‌ها می‌رساند که این شیران هنوز کاه کهکشان شیری را حتا بوی هم نکرده اند. تازه...

اشتراک گذاری

پاسداران جادوخانۀ سرورخان!

پرتونادری خانه تاریک است، سرد هم است. یک ریز باران می بارد، باران سرد چنان یک ریز می...

اشتراک گذاری

 اسحاق فایز، پیدایش و بالنده‌گی شعر نو در افغانستان

پرتونادری با این حال هنوز کسانی هستند که می خواهند شعر معاصر افغانستان بر اساس دهه‌ها دسته بندی...

اشتراک گذاری

اسحاق فایز در شصت و سه ساله‌گی

  پرتونادری شاید جای داشته باشد تا از آن شمار شاعران  و نویسنده‌گانی یادکنم که در کنار آموزش‌های...

اشتراک گذاری

المتفکر و مشاور دشنام‌های عامیانه

  پرتونادری می‌گویند المتفکر و المتغییر به سخن‌گویان فرنگ دیده خود فرمان داده اند تا در چند دقیقه،...

اشتراک گذاری

شعر کوتاه در ترجمه‌های واصف باختری

 پرتونادری بخشی قابل توجه کوتاه سرایی‌های واصف باختری به ترجمه‌های او بر می‌گردد. این تنها به یکی دو...

اشتراک گذاری

پابلونرودا و « قصیدۀ هوا»

پرتو نادری نرودا در شعر « قصیدۀ هوا» تنها شاعر اندرز گوی نیست؛ بلکه با باد می‌آمیزد، با...

اشتراک گذاری

دهه استقلال و ادامه سرودهای رزمی

پرتو نادری/ بخش دوم و پایانی «سرودهای رزمی و تاریخی محصول احساسات و هیجانات پرخاش‌گرانه مردمانی اند که...

اشتراک گذاری

دهه استقلال و ادامه سرودهای رزمی

پرتو نادری/ بخش دوم و پایانی «سرودهای رزمی و تاریخی محصول احساسات و هیجانات پرخاش‌گرانه مردمانی اند که...