فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

کرونا و ویروس تقلب انتخاباتی

پرتونادری کرونا چونگ تا نام آژانس انتحاری های شبانه را شنید، از جایش نیم خیز شد، اما دو...

اشتراک گذاری

درخت تناور و دسته تبر 

مرادی آنچه در کتاب پارسادانیان به عنوان واژگان دری معرفی شده، بخشی از آن‌ها مجعول و مجهول است...

اشتراک گذاری

«دری» را نه ایرانی ها از ما دزیده اند و نه ما از آن‌ها

پرتونادری/بخش سوم و پایانی مشکل است تصور کنیم که اگر فارسی در مسوده قانون می ماند، چه رخ...

اشتراک گذاری

«دری» را نه ایرانی ها از ما دزیده اند و نه ما از آن‌ها

پرتونادری/بخش دوم نخستین بار در افغانستان، واژه« دری » به حیث یک زبان در قانون اساسی 1343 خورشیدی...

اشتراک گذاری

 «دری» را نه ایرانی‌ها از ما دزدیده اند و نه ما از آن‌ها

پرتونادری/ بخش نخست دری، پارسی یا پارسی دری زبان یک حوژه سیاسی نیست که انگلیس و روس یا...

اشتراک گذاری

نقش روانشناسی در ادبیات معاصر

باقر علوی «. . . در روانشناسی وظیفه ادبیات عبارت است از این که درخواننده تعادلی روانی و...

اشتراک گذاری

داوی پریشان و آن بلبل گرفتار  

پرتونادری/ بخش دوم و پایانی در 1312 خورشیدی جوانی به نام عبدالخالق سه گلوله بر سینه نادرخان آتش...

اشتراک گذاری

تاجیکان قوم بزرگ(خیل کبیر)

مریم عبدالله پیشنهاد به رسمیت شناختن تاجیکان پاکستان محققین پاکستانی خواستار به رسمیت شناختن تاجیکان پاکستان در قطار...

اشتراک گذاری

داوی پریشان و آن بلبل گرفتار 

پرتونادری اگر کام تو در کام نهنگ است وگر در زیر دندان پلنگ است بر آور دست و...

اشتراک گذاری

جامعه مدنی در اندیشه ابو نصر فارابی

پرتونادری/ بخش سوم و پایانی مثلاً اگر رییس مدینه فاضله، صفات لازم را نداشته باشد و یا هم...