فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

اسلام ايديولوژيک و دموکراسي

  بخش نخست: انجينير نويد جوامع بشري در فرايند تکامل تاريخي خود مراحل و نظام‌ هاي مختلف را...

اشتراک گذاری

{ويتگنشتاين و بازى‌هاي زبانى}

  انجينير نويد لودويگ ويتگنشتاين در سال 1889 در وين به عنوان فرزند يک صنعت‌گر ثروتمند به دنيا...

اشتراک گذاری

نقد دين چيست و چرا پيش شرط رهايي است؟

  بخش نخست: ناصر اعتمادي کمتر دوره اي به اندازة زمان حاضر دين مايه و دستاويز خشونت و...

اشتراک گذاری

در بارة فلسفة علوم اجتماعي پيشينه و زمينة فلسفة علوم اجتماعي سيد حسين اشراق

  بخش دهم: دورکیم با توجه به سرچشمه های فکری اش، مواضع طبیعت‌گرایانه داشت، این امر شاید از...

اشتراک گذاری

در بارة فلسفة علوم اجتماعي پيشينه و زمينة فلسفة علوم اجتماعي

  بخش نهم: استوارت میل به دنبال آن بود که در گامِ نخست موجه بودنِ استقراء را اثبات...

اشتراک گذاری

در بارة فلسفة علوم اجتماعي پيشينه و زمينة فلسفة علوم اجتماعي

  سيد حسين اشراق بخش هشتم: به گونة خلاصه مي‌توان مطرح نمود که: نظامِ فکرِ اثباتي کنت بر...

اشتراک گذاری

در بارة فلسفة علوم اجتماعي پيشينه و زمينة فلسفة علوم اجتماعي

  سيد حسين اشراق بخش هفتم: اگوست کنت معتقد بود علوم از حالتِ کُلي و ساده به مرحلة...

اشتراک گذاری

قرنطين با نيچه و شوپنهاور

  سیریگانه يکي از بحث‌هاي مبهوت‌کننده در فلسفه نيچه معطوف به بحران فرهنگيِ عصر جديد پس از «مرگ...

اشتراک گذاری

خانة دوسـت کجاست؟

  سيريگانه «خانة دوست» آميزش دل‌نشيني است. هنگامي‌که به خانه مي‌انديشيم تصور ما فراتر از خشت و گِل...

اشتراک گذاری

ميکانيزم نزول وحي نزد پيشينيان و نوانديشان

  بخش پنجم حمید الله بخشی آنچه که دکتر سروش در اين زمينه ها سخن گفته ‌است بر...