فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

رودکی ازقصیده تا غزل و مثنوی

قصيده از اوايل سدة چهارم تا اواخر سدة ششم نوع شعري مسلط و رايج در شعر فارسي دري...

اشتراک گذاری

یک ضایعه فرهنگی

با تأسف اطلاع حاصل شد که محمدداوود عبدالرحيم زي، ژورناليست موفق و ورزيده روزنامه کابل تايمز ديروز دوشنبه...