فرهنگ و هنر

اشتراک گذاری

نادرنادرپور و آن نوروز هفت‌ماهه

  پرتو نادري نوروز هفت ماهة امسال در خون صبح‌گاه، تولد يافت نامش « بهار سرخ» نهادند با...

اشتراک گذاری

خر سواري و يونجة دموکراسي !

  پرتو نادری دهاتي بچه‌هاي ديروز خوب به ياد دارند که يکي از سرگرمي‌هاي بچه‌ها در دهکده‌ها، همان...

اشتراک گذاری

تفنگ‌سالار بزرگ و دموکراسي تفنگ!

  پرتونادري صحنة نخست به پاي دار که رسيدم و تا خواستند حلقة دار را برگردنم کنند، ديدم...

اشتراک گذاری

بلخي؛ از شعر پايداري تا قيام در برابر استبداد!

  پرتو نادری سيد اسماعيل بلخي، شخصيت چندين بعُدي دارد. بيش از همه عالم دين بود، روشن‌فکر و...

اشتراک گذاری

سرنوشت «اجتماع آينده» در ميانة تجاوز جنسي و وساطت‌هاي قومي

  سيدانعام صالحي/ سلام‌وطندار   آزار و اذيت جنسي کودکان و سوءاستفاده از آن‌ها در ولايت‌هاي شمال و شمالشرق،...

اشتراک گذاری

نگاه اجمالی به زنده گی علی احمد خان مشهور به والی

نصیرمهرین   بخش نخست در ایـن مطلـب گوشـه هایی از زنده گـی مـردی را بـه معرفـی می گیریـم...

اشتراک گذاری

شاملو و کوتاه سرايي

  پرتو نادری باورها چنين است که شاملو پس از نيما بهترين نمايندة شعر امروز پارسي‌دري است و...

اشتراک گذاری

جعل و ابتذال، در سينماي افغانستان

  نصرالله نيک‌فر در ميان جنگل انبوهي از سوژه، سينماگران ما بي سوژه هستند. در ميان رخ‌دادها و...

اشتراک گذاری

خواب المتفکر و چوپان‌بچة انتخاب

  بخش دوم و پایانی - نه، او با دم اژدهاي زرد به اين‌جا پرتاب شده بود، چهل...

اشتراک گذاری

خواب المتفکر و چوپان‌بچة انتخاب

  پرتو نادري گويند دي‌شب دو ساعت گذشته از نيمه، موبايل سلطاني جناب المتغيير به صدا در آمد؛...