سرمقاله

اگرجنگ را مدیریت کرده نمی‌توانند، کنار بروند

  در حالی که تلاش‌هایی از سوی امریکا برای تأمین صلح در افغانستان آغاز گردیده است و شورای...

حکومت از اعلام آتش‌بس با طالبان چه می‌خواهد؟

  ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که حکومت برای برقراری آتش بس، در روز‌های عید قربان آماده...

جاسوسان خارجي ها نيز از فهرست نامزدان حذف شوند!

  کميسيون ويژه بررسي نامزدان انتخابات پارلماني، آن عده کساني را که متهم به عمل کردهاي خلاف قانون...

کميسيون توانايي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در وقت تعيين شده‌اش را ندارد

  افغانستان در هشت ماه آينده شاهد انتخابات‌هايي است که هر کدام براي حال و آينده اين کشور...

بیرون شدن نظامیان از مناطق دور دست، فاجعه به بار می‌آورد!

  در حالی که روزنه‌ای به سوی صلح در افغانستان گشایش یافته است و امریکا نخستین دور مذاکره...

ارگ پيمان شکن است؟

  قشلاقی در حالي‌که چند روز از برگشت معاون اول رياست جمهوري از کشور ترکيه پس از اقامت...

شعار ندهید عمل کنید!

دادسـتان کل کشـور از شـورای سرتاسری علمای افغانسـتان خواسـت کـه بـرای از بین بردن فسـاد در افغانسـتان مبـارزه...

عمران خان، سياست حمايت از تروريستان را ادامه خواهد داد!

  نهادهاي انتخاباتي در پاکستان روز جمعه اعلام کردند که حزب تحريک انصاف به رهبري عمران خان پيروز...

راکت پراگنی ها بر حومه های شهر؛ زنگ خطر برای پایتخت نشینان!

شـهروندان کابـل دیـروز بـار دیگـر شـاهد  پرتـاب راکت هـای کـور دهشـت افگنـان بودنـد کـه مناطق مسـکونی افشـار را...

در مهار بحران در کشور همه مسؤوليت دارند!

  بحران امنيتي و سياسي در کشور همه ‌مردم افغانستان را نگران ساخته است، حملات هراس افگنان با...