سرمقاله

ارگ پيمان شکن است؟

  قشلاقی در حالي‌که چند روز از برگشت معاون اول رياست جمهوري از کشور ترکيه پس از اقامت...

شعار ندهید عمل کنید!

دادسـتان کل کشـور از شـورای سرتاسری علمای افغانسـتان خواسـت کـه بـرای از بین بردن فسـاد در افغانسـتان مبـارزه...

عمران خان، سياست حمايت از تروريستان را ادامه خواهد داد!

  نهادهاي انتخاباتي در پاکستان روز جمعه اعلام کردند که حزب تحريک انصاف به رهبري عمران خان پيروز...

راکت پراگنی ها بر حومه های شهر؛ زنگ خطر برای پایتخت نشینان!

شـهروندان کابـل دیـروز بـار دیگـر شـاهد  پرتـاب راکت هـای کـور دهشـت افگنـان بودنـد کـه مناطق مسـکونی افشـار را...

در مهار بحران در کشور همه مسؤوليت دارند!

  بحران امنيتي و سياسي در کشور همه ‌مردم افغانستان را نگران ساخته است، حملات هراس افگنان با...

با برگشت جنرال؛ سناریوی بعدی چه خواهد بود؟

  سر انجام جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، پس از 14 ماه تبعید در ترکیه به...

منافع مردم باید بر منافع قومی و حلقه خاص ترجیح داده شود

  حکومت وحدت ملی هرچند از آغاز ایجادش به سیاست‌های تک‌محورانه پافشاری داشت و محمد اشرف غنی با...

آیا امریکایی‌ها از اشرف‌غنی رو‌گردانیده اند؟

  محمد اشرف غنی این روزها در ارگ، با دشواری‌های جدی و چند پهلو دست و پنجه نرم...

نگذاريد راي مردم بار ديگر به بازي گرفته شود

  برگزاري انتخابات پارلماني 28 ميزان، از مهم ترين موضوع که سرنوشت آينده افغانستان و شهروندان اين کشور...

گفت‌وگوي امريکا با طالبان يک گام نيک است

  سرانجام بغض خشم آلود ايالات متحده امريکا از اوضاع نابسامان افغانستان که 17 سال است آن کشور...