سرمقاله

با انسداد جاده ها  امنيت شهر گرفته نمي‌شود!

  چند روز است که راه‌بندان‌هاي شديد، باشنده‌گان برخي ازمناطق کابل را گرفتار مشکل هاي فراوان کرده است....

حکومت غني ناکام است نبايد تمديد شود!

  با نزديک تر شدن انتخابات رياست جمهوري در شرايطي که اوضاع امنيتي و تهديدات دشمن حتا ارگ...

پاکستان مزدوران خود را تروریست خواند!

بـرای نخسـتین بـار پاکسـتان دسـت پـرورده گان خـودش را کـه زمانـی هـم آنهـا را بـه عنـوان حکومتـداران در...

پس از سه ماه و چند روز پادشاهی داکتر غنی پایان می یابد!

  مردم ما مي دانند که مطابق به صراحت قانون اساسي کشور، در اول ماه جوزاي سال پنجم...

پاکستان دست از شرارت بر نمي دارد!

  پاکستان هيچگاه در موضع‌گيري هايش هنگام مذاکرات با افغانستان صادق نبوده است و به هر آنچه در...

پاکستان هنوز هم حامي هراس افگنان است!

 به دنبال سفر مقامات افغانستاني به پاکستان وپس از حملات خونين در کابل، اينک هيأتي به رياست معين...

از پاکستان به شوراي امنيت سازمان ملل شکايت شود!

کابل طي دوسه هفته اخير شاهد رويداد هاي خونيني بود که در آنها صد ها تن از هموطنان...

جنگ، جنگ تا نابودي کامل طالبان!

سرانجام دونالد ترامپ رييس جمهوري امريکا براي اولين بار در طول چند دهة اخير، آشکارا اعلام کرد که...

دولت به حال باز نشسته گان توجه جدي کند!

  امروز، روز بازنشسته گان (متقاعدين) است که در افغانستان مرحلة درد انگيزي براي شهروندان کشور مي باشد....

استعفا راه حل است!

روز گذشته وزیران امور داخله و دفاع و رییس عمومی امنیت ملی کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی در...