سرمقاله

حکومت، ديکتاتوري مي کند

  دو هفته پيش از امروز رييس جمهور کشور با حضور در مرکز توزيع شناسنامه هاي برقي، روند...

با تقلب در انتخابات بحران عظیم کشور را فرا خواهد گرفت!

  گویی تومار انتخابات در کشور ما برای همیشه با نابسامانی ها، جعل و تقلب در هم پیچیده...

کشور را از پرتگاه نجات دهيد!

سيد مکارم حوادث خونيني که در کشور رخ مي دهد، همه را نگران ساخته است. در حالي که...

جعل شناسنامه ها شفافیت انتخابات را تهدید می کند

در حالي که کارزار ثبت نام رأي دهنده‌گان در سراسر کشور به کندي ادامه دارد، گزارش‌هايي در دست...

پاکستان دست از شرارت بردارد!

  مسأله صلح افغانستان، شاید همان مدینه فاضلۀ را مانند باشد که ما تا دیر ها به آن...

بي تفاوت نباشيد !

  مسجد، در  دين مبين اسلام از اماکن مقدس و تعرض ناپذير بوده و حرمت گذاشتن به آن...

چرا دوام حکومت با نفاق افگني؟

  زعماي کشور هاي دنيا هميشه براي اتحاد و همبستگي مردمان کشور هاي شان مي انديشند و راه...

رییس جمهور اشتباه کرده است!

سـرانجام پـس از انتظـارات فـراوان، رونـد توزیـع شناسـنامه هـای برقی در کشـور در حالـی آغـاز یافـت کـه موجـی...

چه ‌شد آن وعده‌هاي رييس جمهور؟

  روز گذشته، روز جهاني کارگر بود- روزي که ديگر در افغانستان به آن اهميتي گذاشته نمي شود...

سگ زرد برادر شغال است!

  رخداد هاي خونين ديروز در شهر کابل و بعد ولايت قندهار، گوياي واقعيت تلخيست: «اين خون هاي...